Wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich: czas na złożenie sprawozdań do końca stycznia

Do 31 stycznia 2023 roku koła gospodyń wiejskich powinny rozliczyć się z pomocy przyznanej na prowadzenie działalności statutowej w 2022 r. Jeżeli tego nie zrobią, będą musiały zwrócić otrzymane środki.

Nabór wniosków trwał od 1 kwietnia do 30 września 2022 r. W tym czasie w województwie kujawsko-pomorskim wniosek o wsparcie złożyło 638 Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Otrzymane dofinansowanie należało wydać do 31 grudnia 2022 r. na realizację zadań związanych z:

  1. działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  2. działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  3. rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
  4. inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  5. upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  6. reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  7. rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Przypominamy, że 31 stycznia 2023 r. jest ostatnim dniem na złożenie przez KGW sprawozdań z pomocy przyznanej na aktywność statutową w 2022 r. Sprawozdanie należy złożyć do biura powiatowego właściwego ze względu na siedzibę KGW.

Więcej informacji- otwórz

 

materiał: źródło ARiMR