Wybieramy logo – znak graficzny przedszkola „Tęczowe Wzgórze”‼️

Przedszkole nr 1 w Nakle nad Notecią, funkcjonujące w ramach nakielskiego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, od samego początku funkcjonowania nosi nieoficjalną nazwę „Tęczowe Wzgórze”. Ta nazwa utarła się już nie tylko w środowisku lokalnym, ale też jest powszechnie znana, m.in. placówkom, z którymi współpracujemy.
Coraz częściej działalność przedszkola prezentowana jest w internecie. Od dwóch lat mamy profil na portalu społecznościowym facebook, który polubiło już kilkuset użytkowników internetu. W związku z tym, podjęliśmy decyzję o stworzeniu logo naszego przedszkola, którym moglibyśmy posługiwać się m.in. w internecie, w korespondencji, na dyplomach, a docelowo na szyldzie przedszkola.
Do udziału w konkursie chcielibyśmy zaprosić zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, które wykonałyby prace plastyczne – forma płaska, technika dowolna oraz uczniów szkół podstawowych, którym chcielibyśmy zaproponować wykonanie logo przedszkola w formie grafiki komputerowej.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.
Organizatorki:
Marta Podemska
Alina Płaczek
Agnieszka Jakś-Jankowska

Regulamin Gminnego Konkursu Plastyczno-Graficznego pn.: „Logo Tęczowego Wzgórza”

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest logo Przedszkola nr 1 w Nakle nad Notecią wykonane przez dzieci w wieku przedszkolnym z przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta i gminy Nakło nad Notecią oraz uczniów klas I-VIII ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Nakło n. Not.

Patron konkursu

Patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nakle nad Notecią – Przedszkole nr 1 w Nakle nad Notecią, ul. Mrotecka 1a, 89-100 Nakło nad Notecią, tel. 660 007 535, strona: www.zsp3.gmina-naklo.pl

Założenia organizacyjne

Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego symbolu graficznego (logo) Przedszkola nr 1 w Nakle nad Not., rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, promowanie osiągnięć dzieci i uczniów uzdolnionych plastycznie, wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Konkurs trwa od 14.10.2019 r. do  25.11.2019 r.

Prace konkursowe będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:

  • dzieci w wieku 5-6 lat (forma plastyczna, płaska, dowolna technika)
  • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej (forma plastyczna, płaska, dowolna technika)
  • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej (forma plastyczna, płaska lub komputerowa – grafika)
  • uczniowie klas VII-VIII szkoły podstawowej (forma komputerowa – grafika)

Każda placówka może złożyć na konkurs dowolną liczbę prac konkursowych.

Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi w innych konkursach.

Nagrody są finansowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

Wymagania techniczne i tryb zgłaszania prac

Praca powinna być wykonana w formie plastycznej – płaskiej (dowolną techniką) lub w formie grafiki komputerowej.

W konkursie będą rozpatrywane prace dostarczone do Przedszkola nr 1 w Nakle nad Notecią, ul. Mrotecka 1a w terminie do 25.11.2019 r .

Każda praca musi być opisana w następujący sposób: imię i nazwisko autora logo, nazwa placówki, do której uczęszcza uczestnik konkursu, wiek uczestnika konkursu, klasa, nr tel. kontaktowego. Ponadto do każdej pracy należy dołączyć zgodę na uczestnictwo w konkursie (załącznik nr 1).

Ocena prac konkursowych

Konkurs rozstrzyga komisja konkursowa, składająca się z nauczycieli Przedszkola nr 1 w Nakle nad Notecią

Podczas oceny prac brane pod uwagę będą następujące kryteria: pomysłowość, użyteczność, estetyka, zgodność z tematem.

Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 5.12.2019 r. na portalu społecznościowym facebook: Przedszkole nr 1 „Tęczowe Wzgórze” w Nakle nad Notecią.

Wręczenie nagród nastąpi 11.12.2019 r. podczas oficjalnego ogłoszenia wyników konkursu.

Z prac konkursowym powstanie wystawa prac.

Warunki ogólne

Uczestnicy konkursu zgłaszający swoje prace do konkursu jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego jego przeprowadzenia (Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych)

Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

Nagrody

Każdemu uczestnikowi konkursu będącemu jego laureatem zostaną przyznane nagrody i dyplomy.

Prawo własności i prawo wykorzystania prac

Zgłoszona praca staje się własnością organizatora konkursu

 Postanowienia końcowe

Najciekawsze prace zostaną sfotografowane i opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nakle nad Notecią, portalu społecznościowym facebook (Przedszkole nr 1 Tęczowe Wzgórze w Nakle nad Notecią), portalach informacyjnych i w lokalnej prasie.

Załącznik nr 1

ZGODA

Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………

i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z regulaminem Gminnego Konkursu Plastyczno-Graficznego pn.: „Logo Tęczowego Wzgórza”

Niniejszym oświadczam również, że zrzekam się na rzecz organizatora autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy konkursowej .

Wyrażam zgodę na wielokrotne nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

……………………………….                                    ………………………………                                                                                                         (miejscowość i data)                                                 ( podpis rodzica/opiekuna prawnego)