Wyższy zasiłek chorobowy i zwolnienie ze składek KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o zmianach w wysokości zasiłku chorobowego oraz  o zwolnieniu ze składek KRUS w związku z epidemią koronawirusa.

 1. Od dnia 8 marca 2020 r. zmieniła się wysokość zasiłku chorobowego za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy.
  Zasiłek chorobowy w wysokości 15 zł przysługuje ubezpieczonemu, który jest niezdolny do pracy z powodu zakażenia lub choroby układu oddechowego oznaczonych w zaświadczeniu lekarskim jako U07.1 COVID-19, zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych. Wyższy zasiłek chorobowy – 15 zł przysługuje z tytułu niezdolności trwającej do 14 dni.
  Podwyższony zasiłek chorobowy jest przyznawany na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 486) – weszło w życie z dniem 21 marca 2020 r., z mocą od dnia 8 marca 2020 r.

 2. Zapis do projektu ustawy polega na zwolnieniu z opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za II kwartał 2020 r. (3 miesiące) osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174). Osobom tym składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za ten okres sfinansuje budżet państwa za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
  Więcej informacji na stronie Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy