X sesja Rady Miejskiej w Szubinie

W czwartek 4 lipca 2019 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kcyńskiej 34 w Szubinie odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Szubinie. Obrady poprowadziła Pani Anna Kijowska – Przewodnicząca Rady. Przewodnicząca przywitała wszystkich radnych, dyrektorów wydziałów i przybyłych gości. W dalszej części sesji Rady Miejskiej Przewodnicząca Rady przedstawiła informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych. Następnie Pan Mariusz Piotrkowski – Burmistrz Szubina przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej w okresie od  6 czerwca 2019 r. do 3 lipca 2019 r.
Radni podjęli uchwały:

  1. w sprawie nadania nazwy drodze publicznej, położonej w miejscowości Tur, gm. Szubin.
  2. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, położonej w przysiółku Nadkanale, gm. Szubin.
  3. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych i ustalenia ich przebiegu.
  4. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
  5. w sprawie podziału sołectwa Kołaczkowo gmina Szubin.
  6. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Dalekiej i Cegielnianej w Szubinie.
  7. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin.
  8. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2019 rok.

Na zakończenie w wolnych głosach radni RM wypowiadali się na temat intensywniejszego monitorowania parków i placów zabaw na terenie miasta, bezdomności, remontów ulic oraz stanu technicznego orlików.

Aleksandra Łuczak – UM Szubin