XXXV sesja Rady Miejskiej w Łobżenicy

Wczoraj, 30 listopada 2021 roku odbyła się XXXV sesja Rady Miejskiej w Łobżenicy, której przewodniczył Antoni Kapeja. Po sprawach proceduralnych sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym złożył Piotr Łosoś burmistrz Łobżenicy. Następnie przewodniczący rady złożył sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Radni zapoznali się z planem zimowego utrzymania dróg na 2022 rok. W dalszej części podjęto uchwały m.in. w sprawach:

– przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Łobżenica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

– przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łobżenica na lata 2021 – 2028.

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobżenica na lata 2021-2034.

– zmian uchwały budżetowej Gminy Łobżenica na 2021 rok.

– wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Łobżenicy.

– ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Łobżenicy.

Przedstawiono także uzupełnienie informacji o oświadczeniach majątkowych radnych, Burmistrza Łobżenicy, Zastępcy Burmistrza, Skarbnika Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

źródło: Urząd Miejski w Łobżenicy