„Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drążnie – etap II”

5 grudnia br. Gmina Mrocza podpisała umowę na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drążnie – etap II”. Wykonawcą wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została firma MAGIC GARDEN z siedzibą w Pakości. Przedmiotowa inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 152 245,00 zł  w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”.

Operacja będzie realizowana na działce nr 32/5 w Drążnie. Zakres realizacji przedmiotowej inwestycji obejmuje: prace budowlane, nawierzchniowe związane z wykonaniem alejek spacerowych oraz terenów zielonych (w tym m.in.: roboty ziemne, wykonanie ław pod krawężniki, ułożenie krawężników betonowych, ułożenie obrzeży betonowych, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie warstw odsączających, wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych i łamanych, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie stref bezpiecznych z płyt gumowych, obsianie z humusowaniem) oraz zakup i montaż urządzeń placu zabaw (w tym: zestawu zabawowego, huśtawki wahadłowej, huśtawki wagowej, 3 sprężynowców, piaskownicy), siłowni zewnętrznej (prasy nożnej i wioślarza, twistera i wahadła, wyciągu górnego i wyciskania siedząc oraz drabinki i podciągu) oraz pozostałej infrastruktury w postaci 2 stojaków na rowery, 2 zestawów do koszykówki, tablicy informacyjnej, 11 ławek parkowych, 7 koszy na śmieci oraz 6 lamp parkowych solarnych.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Drążnie, która po realizacji będzie obiektem ogólnodostępnym. Zastosowane urządzenia, powstała infrastruktura oraz brak barier architektonicznym pozwolą na swobodne korzystanie z terenu szczególnie osobom niepełnosprawnym oraz osobom powyżej 50 roku życia.

Wykonanie inwestycji to kwota w wysokości 248 184,53 zł.

Zadanie realizowane jest w dwóch etapach:

ETAP I – obejmuje zagospodarowanie terenu, w tym wszystkie prace budowlane z wyjątkiem wykonania nawierzchni bezpiecznych. Termin realizacji grudzień 2019r.

ETAP II – obejmuje zakup wraz z dostawą i montażem elementów i urządzeń  placu zabaw, siłowni zewnętrznej, pozostałych elementów małej architektury oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznych. Termin realizacji kwiecień 2020r.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza