Zmiany organizacyjne w powiatowej oświacie

Powiat Nakielski jest organem prowadzącym dla 12 szkół, zespołów szkół i placówek oświatowych. Zmiany w przepisach prawa, związanych z edukacją, wymuszają ciągłe dostosowywanie organizacji jednostek oświatowych do aktualnego stanu prawnego. Zazwyczaj działania podejmowane w celu uporządkowania i uaktualnienia sieci szkół,wiążą się z modernizacją struktury organizacyjnej danej placówki oświatowej. Dla uczniów nie powodują one żadnych zmian. Taką właśnie sytuację mamy w przypadku podjętych na ostatniej sesji Rady Powiatu Nakielskiego uchwał.

  1. Uchwała nr XVI/129/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu z siedzibą w Samostrzelu 9, 89-110 Sadki – szkoła ta nie realizuje swojej działalności statutowej, ponieważ nie posiada słuchaczy, ponadto podjęcie wyżej wymienionej uchwały związane jest również z przekazaniem Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Wincentego Witosa w Samostrzelu.
  2. Uchwała nr XVI/130/2020 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Żeglugi Śródlądowej w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią – zamiar likwidacji podyktowany jest obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z którymi należy uporządkować strukturę Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego w Nakle nad Notecią. Ustawa Prawo oświatowe wskazuje, że organ prowadzący może połączyć w zespół szkoły różnych typów. W ZSŻŚ w Nakle nad Notecią obecnie funkcjonują dwa technika, czyli dwie szkoły tego samego typu, stąd potrzeba zmiany struktury zespołu. Podjęte działania nie spowodują utraty szczególnego charakteru szkoły. Kształcenie w technikum ZSŻŚ nadal odbywać się będzie
    w dotychczasowych zawodach, tj.: technik żeglugi śródlądowej, technik eksploatacji portów i terminali oraz technik pojazdów samochodowych. Wszyscy obecni uczniowie Technikum Żeglugi Śródlądowej będą kontynuować swój proces kształcenia w zawodzie technik żeglugi śródlądowej, a na kolejny rok szkolny nabór do technikum ZSŻŚ odbędzie się, tak jak do tej pory, we wszystkich trzech wyżej wymienionych zawodach.

Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią

zdjęcie ilustracyjne