Związek Powiatów Polskich wnioskuje o drugi termin dodatkowy egzaminu maturalnego

Związek Powiatów Polskich mając na uwadze dobro absolwentów szkół średnich, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego, zwrócił się do Ministra Edukacji Narodowej z wnioskiem o interwencję w sprawie wprowadzenia do harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2020 drugiego terminu dodatkowego przypadającego na początek sierpnia bieżącego roku.

Proponowana zmiana wynika z obecnej sytuacji epidemicznej i rosnącego wskaźnika osób zakażonych. Szczególnie trudna sytuacja dotyczy aktualnie np. województwa śląskiego, gdzie wśród zakażonych najczęściej są górnicy i członkowie ich rodzin, stąd znaczna liczba osób przebywa w kwarantannie domowej oraz objęta jest nadzorem sanitarnym.

Zachodzi więc obawa, iż część uczniów mających przystąpić w bieżącym roku szkolnym do egzaminu maturalnego, z uwagi na tę sytuację oraz obowiązujące procedury sanitarne nie będzie mogła do tego egzaminu przystąpić w terminie głównym ani w aktualnie wyznaczonym terminie dodatkowym.

W związku z powyższym Związek Powiatów Polskich zwrócił się z prośbą o uwzględnienie powyższego wniosku i dokonanie stosownych zmian (konieczne będzie także przesunięcie terminu ogłaszania wyników oraz przekazywania szkołom i wydawania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach), celem umożliwienia wszystkim uczniom zdania egzaminu maturalnego w roku bieżącym.

Związek Powiatów Polskich