Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dn. 4.04.2024r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

OBWIESZCZENIE

STAROSTY NAKIELSKIEGO

z dnia 4.04.2024r.

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. Poz. 311)   oraz zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2023r. Poz.775 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek zarządcy dróg gminnych Burmistrza Gminy Szubin (wniosek z dnia 15.03.2024r. L.dz. 2703/03/2024, uzupełniony w dniu 2.04.2024r. L.dz. 3249/04/2024),  postępowania administracyjnego w sprawie:

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych – ul. Leszczynowej i ul. Wybudowanie w miejscowości Rynarzewo, gmina Szubin.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują:

1. Nieruchomości stanowiące mienie Gminy Szubin:

 • działka nr 556/27, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • część działki nr 537/13, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • część działki nr 549/81, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 537/14, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 557/1, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • część działki nr 549/33, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 537/18, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 537/20, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 537/22, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 537/11, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 555/24, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • na części działki nr 555/22, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • na części działki nr 589/2, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,

2. Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału działek:

 • działka nr 558 (558/1*, 558/2), obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 556/23 (556/28*, 556/29), obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 560/3 (560/20*, 560/21), obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 560/2 (560/18*, 560/19), obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 561/2 (561/3*, 561/4), obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,

Numery działek XXX (XXX*, XXX) oznaczają kolejno:

XXX   –   numer ewidencyjny działki przed podziałem

XXX* –   numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, objętej liniami  rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, która zostaje przeznaczona na drogę

XXX   –   nr ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

3. Nieruchomości w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zapewnia inwestorowi prawo wejścia na ich teren w celu prowadzenia robót budowlanych oraz czasowo ogranicza sposób korzystania z nieruchomości lub jej części:

 • działka nr 556/24, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 556/25, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 556/26, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 539/3, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 625/16, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 625/18, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • działka nr 625/23, obręb ewidencyjny Rynarzewo, gmina Szubin,
 • część działki nr 560/2 (na terenie obejmującym część działki oznaczonej jako560/19 powstałej po podziale działki nr560/2 na działki nr 560/18* i560/19) obręb ewidencyjny Rynarzewo, gm. Szubin

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Informuję, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54, pokój nr 8, w dniach pracy urzędu, w godz. 700 – 1500, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w internetowym serwisie informacyjnym Kurier Nakielski, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego: http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Gminy Szubin.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

                z up. Starosty

       mgr inż. Jacek Kwasigroch

                  Dyrektor

Wydziału Budownictwa i Architektury