Ślubowanie i przysięga I klas Technikum w Zespole Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie.

Dnia 12 października 2019 r., miała miejsce szósta już z kolei w historii Zespołu Szkół im. prof. Emilia Chroboczka w Szubinie uroczystość ślubowania i przysięga. Po raz pierwszy były to dwie klasy uczniów Technikum Logistyki, w tym kadetów grup wojskowych. Wydarzeniu temu od godz. 9.00 na szubińskim Rynku towarzyszyła przy pięknej słonecznej pogodzie wystawa stoisk oraz promocja Partnerów i Przyjaciół szkoły, m.in.: 8. Kujawsko – Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej ps. „Zo”, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie im. Powstania Warszawskiego Placówka SG w Bydgoszczy oraz Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego „GWARD” i Oddziału w Szubinie (wystawa broni i sprzętu wojskowego). Tradycją lat poprzednich odbyła się prezentacja w wersji muzycznej pieśni patriotycznych i wojskowych. Punktualnie o godz. 9.40 kolumna marszowa na czele z pocztem sztandarowym szkoły wraz z uczniami Technikum i klas wojskowych ITa (absolwenci III klas Gimnazjum), ITb (absolwenci klas 8), IIITL, zaproszonych gości oraz rodziców przemieściła się ulicami miasta spod Zespołu Szkół do kościoła pw. św. Marcina Biskupa. Uczniowie klasy wojskowej IITL, ze względu na szczególne zadanie przemieścili się na Rynek. Tę niezwykłą uroczystość rozpoczęto od mszy św., którą celebrował proboszcz Parafii ks. Tadeusz Lesiński. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali z kościoła na Rynek, gdzie po odśpiewaniu hymnu państwowego Mazurka Dąbrowskiego odbyła się druga część uroczystości ślubowanie uczniów Technikum i przysięga uczniów – kadetów klas wojskowych. Przed tą ceremonią głos zabrała w.z. dyrektor szkoły P. Sylwia Bałuk, która powitała przybyłych gości, rodziców oraz mieszkańców Szubina. Dyrektor Alicja Jaśkowiak ze względu na absencję chorobową tym razem przypatrywała się naszym działaniom z boku. Kolejno głos zabierali starosta nakielski P. Tadeusz Sobol, dowódca 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT płk Krzysztof Stańczyk oraz przewodnicząca Rady Rodziców w ZS P. Wioletta Rutkowska. Po przemówieniach odbyło się ślubowanie, na sztandar Szkoły w obecności w.z. dyrektor ZS złożyli je uczniowie: Niedbalska Klaudia, Stupek Sandra, kadeci Nowicki Tobiasz i Szulc Malwina. Przysięgę na sztandar Szkoły składali kadeci: Hejnicka Dominika, Jopek Aleksandra, Schmidt Aleksander i Katafiasz Marcel. Następnym punktem uroczystości było wręczenie uczniom klas wojskowych III i IITL mianowań, po odczytaniu stosownych zarządzeń dyrektor ZS. Kadeci mianowani byli na kolejny wyższy stopień szkolny: starszy kapral kadet, kapral kadet i starszy kadet. Symbolicznego aktu mianowania na wyższe stopnie kadeckie dokonywali płk Krzysztof Stańczyk, por. Marcin Wudniak z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bydgoszczy  i  chor. szt. Jan Wenda Podoficer 8 K-P Brygady OT, w asyście wychowawców klas Agnieszki Bubczyk i mjr. rez. Jarosława Odrobińskiego. W dalszej części ceremonii dowódcy klas mundurowych Technikum Aleksander Schmidt i Dominika Hejnicka otrzymali symbole przynależności do społeczności szkolnej (logo szkoły) i powiatu nakielskiego (herb Powiatu Nakielskiego) wręczone przez starostę nakielskiego i w.z. dyrektor ZS. Po tych ceremonialnych akcentach na zakończenie uroczystości kadeci klasy III TL przedstawili elementy musztry paradnej, natomiast  „pierwszaki” zademonstrowali pokaz musztry indywidualnej i zespołowej. Zgromadzeni na Rynku mieli możliwość porównania umiejętności uczniów mundurowych po niemalże półtora miesięcznym szkoleniu i przygotowaniu do dzisiejszej uroczystości. Wszyscy uczniowie demonstrujący musztrę dali z siebie maksimum umiejętności. Za ten wysiłek kadeci otrzymali oklaski od zgromadzonych uczestników uroczystości. Po tej części odbyło się przekazanie Sztandaru szkoły, dotychczasowy poczet składający się z uczniów kadetów klasy wojskowej IVTL super kadeta Pawła Mellera – dowódcy pocztu, st. kpr. kadeta Eryka Ostrowskiego – chorąży pocztu, st. kpr. kadeta Arsena Pałamarczuka – asysta pocztu przekazał go zgodnie z ceremoniałem szkolnym nowym uczniom. Są nimi kadeci klasy wojskowej IITL w składzie: kpr. Eliza Kalaczyńska – dowódca, kpr. Damian Klimek – chorąży oraz st. kadet Martyna Borowicka – asysta. Po odprowadzeniu sztandaru odbyła się krótka przerwa, podczas której przeprowadzono „sesję” zdjęciową. Na tym zakończono oficjalną część na Rynku, na czele pocztów sztandarowych kolumna przemieściła się do szkoły. Narrację całej uroczystości prowadził mjr rez. Jarosław Odrobiński – koordynator przedsięwzięcia wraz z kadetem klasy IITL Wojciechem Wełnińskim. Na zakończenie tego wyjątkowego dnia w życiu uczniów Technikum, na zaproszenie rodziców odbyło się wspólnie spotkanie społeczności uczniowskiej szkoły, uczniów klas wojskowych z zaproszonymi gośćmi, Partnerami i rodzinami oraz pracownikami obsługi szkoły. Rodzice na czele z klasowymi Przewodniczącymi Rady Rodziców przygotowali słodki poczęstunek z kawą i herbatą oraz napojami. Za który bardzo dziękujemy.

Wsparcia organizacyjnego podczas uroczystości udzielili: rodzice, uczniowie, parafia pw. św. Marcina Biskupa w Szubinie, Urząd Miejski w Szubinie, Szubiński Dom Kultury, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół im. prof. Emila Chroboczka w Szubinie, grono pedagogiczne i pracownicy obsługi ZS, w/w Partnerzy i Przyjaciele szkoły prezentujący jednocześnie stoiska promocyjne. Naszą uroczystość oprócz w/w osób swoją obecnością zaszczycili: przewodniczący Rady Powiatu Nakielskiego P. Zbigniew Sabaciński, burmistrz Szubina P. Mariusz Piotrkowski, proboszcz Parafii pw. św. Marcina w Szubinie ks. Tadeusz Lesiński, dowódca JRG nr 2 w Szubinie bryg. Mariusz Mantych, Komendant Komisariatu Policji w Szubinie podinsp. Grzegorz Cieślak, Komendant Hufca ZHP w Bydgoszczy druhna Magdalena Walczak – Baranowska, kpt. nie podl. ob. sł. wojsk. kpt. Stanisław Jackiewicz – Weteran walk o Niepodległość RP, chor. szt. SG Zofia Krymka, P. Sebastian Nowak z UKW w Bydgoszczy, Prezes Bractwa Strzeleckiego w Szubinie P. Andrzej Kokociński, Kierownik szubińskiego Oddziału Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego GWARD P. Leszek Jaśkowiak, mjr w st. spocz. Witold Błasiak wraz z ppor. Łukaszem Nieradko i kpr. Bartłomiejem Łukomskim – instruktorzy wspierający szkolenie kadetów w ZS, reprezentant OSP w Szubinie druh Paweł Osiński. Dziękujemy wszystkim Rodzicom, Przyjaciołom, Partnerom i Sympatykom naszej Szkoły, zapraszamy za rok.

Zespół ds. promocji szkoły