Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W dniach od 19 do 23 lutego 2024 roku trwają obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, zainicjowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów zawodowych czy organizacji pozarządowych w całym kraju. Obchody wiążą się z przypadającym na 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, wprowadzonym w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku.

Wzbudzanie woli naprawy

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem jest wydarzeniem, którego celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem, znalezienie profesjonalnego wsparcia oraz zasięgnięcie fachowej i bezpłatnej porady. Wśród społeczności więziennej często zdarzają się sytuacje, kiedy skazany krytycznie odnosi się do dotychczasowego życia. W pewnym momencie izolacji dochodzi do wzbudzenia w skazanym woli poprawy i pomocy tym, których się skrzywdziło. Jest to jeden z pośrednich celów odbywania kary pozbawienia wolności. Osadzeni czynią to na wiele różnych sposobów od m. in. „przeprosin” wysłanych w korespondencji do ofiar, poprzez zadośćuczynienia za doznaną krzywdę spłacanych z zarobionych w warunkach izolacji pieniędzy czy akcje charytatywne, aż do chęci niesienia pomocy także po opuszczeniu więziennych murów.

Kto i jak angażuje się w akcję?

W akcję, jak co roku, włączają się pracownicy sądów, prokuratur, policjanci, prawnicy, ośrodki interwencji kryzysowej oraz placówki finansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Instytucje te we własnym zakresie zorganizują punkty informacyjne oraz zamieszczają na swoich stronach internetowych informacje o terminach ich działania.

Wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości

Przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą zgłaszać się do placówek finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To ponad 300 miejsc działających w całej Polsce, w których można uzyskać bezpłatną, szybką i profesjonalną pomoc prawną, psychologiczną, a w razie potrzeby materialną, dostosowaną do potrzeb. Dane teleadresowe miejsc świadczenia pomocy finansowanych ze środków Funduszu Sprawiedliwości znajdują się pod tym linkiem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Pomoc postpenitencjarna

Jednym z obszarów jakimi zajmuje się Fundusz Sprawiedliwości jest m. in. pomoc osobom zwalnianym z miejsc odosobnienia, w tym z jednostek penitencjarnych. Celem działań jest pomoc w powrocie do normalnego życia poza murami zakładu karnego, która świadczona jest przez organizacje pozarządowe i opłacana ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W ramach Funduszu możliwa jest pomoc w znalezieniu schronienia lub opłacenia kosztów zakwaterowania; wsparcie w poszukiwaniach pracy (aktywizacja zawodowa i pomoc w podjęciu zatrudnienia); wsparcie materialnie (bony żywnościowe, odzież, środki higieniczne) oraz kursy zawodowe. Warto też zaznaczyć, że wspomniana pomoc udzielana jest osadzonym w trakcie ich pobytu w zakładzie karnym. Najczęstszym z deficytów w omawianym zakresie pozostają brak stałego miejsca zamieszkania oraz niskie kwalifikacje zawodowe. W realizacji pierwszego z nich nieodzowna staje się pomoc kuratorów funkcjonujących przy Sądach Rejonowych. Natomiast uzupełnienie kwalifikacji zawodowych możliwe jest poprzez aktywne motywowanie skazanych do podjęcia nauki czy szkoleń kursowych dostępnych w poszczególnych jednostkach penitencjarnych.

 

 

Tekst: st. szer. Monika Stasińska

Dane: www.gov.pl