Dobowe szkolenie taktyczne uczniów kadetów klas wojskowych I i II TL z Zespołu Szkół w Szubinie

W dniach 15-16.11.2019r. uczniowie „mundurowi” z klasy wojskowej I Tb oraz II Technikum Logistycznego z Zespołu Szkół im. prof. E. Chroboczka w Szubinie, uczestniczyli na bazie szkoły (Internatu), Parku miejskiego „Wesółka” oraz strzelnicy Bractwa Strzeleckiego w Szubinie w swoim pierwszym, dobowym szkoleniu taktycznym z podziałem w piątek na miejscu a w sobotę zajęcia „wyjściowe” na Strzelnicy Bractwa na „Wesółce”. Bazę noclegową, jak w poprzednich tego typu szkoleniach stanowił Internat i stołówka ZS. Było to przedsięwzięcie, gdzie po raz pierwszy w 6 letniej historii funkcjonowania klas wojskowych w szkole uczestniczyli jednocześnie kadeci 4 roczników. Uczniowie mundurowi klas I i II w roli szkolonych a uczniowie z klas wojskowycj III i IV TL wystąpili w roli Instruktorów i wspierających szkolenie. Byli to  nast. kadeci z IV TL: Paweł Meller, Arsen Pałamarczuk, Mateusz Mazurek i Marcin Klockowski. Z klasy IIITL: Daniel Kwiatkowski, Patrycja Makarońska, Zuzanna Manikowska, Tomasz Jahnke, Karol Szczepaniak, Dominik Kujawa, Gracjan Gałązka i Kamila Sawicka. Tym razem szkolenie rozpoczęto w piątek po 3 godzinach zajęć programowych apelem w obecności wz. dyrektor ZS Pani Sylwii Bałuk omówieniem planu szkolenia, warunków oraz zasad bhp szczególnie podczas zajęć na strzelnicy i korzystania z pomieszczeń Internatu, sprawdzeniem wyposażenia uczniów kadetów pod kątem bytowania w warunkach zbliżonych do szkolenia poligonowego. Zakończenie zajęć wraz z ich podsumowaniem i omówieniem (podaniem wyników) i wręczeniem certyfikatów odbyło się w sobotę po obiedzie na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego. Dobowy plan szkolenia z alarmami nocnymi włącznie opracowany został przez uczniów szkoły super kadeta Pawła Mellera (jednocześnie żołnierza 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiet Zawackiej) i st. kpr. kadeta Daniela Kwiatkowskiego. Koordynatorem planu, jak również sprawującym nadzór nad całością był nauczyciel przedmiotu edukacja wojskowa i wychowawca klasy II TL mjr rez. Jarosław Odrobiński. Autorzy planu wzorowali zasady szkoleniowe stosowane w Jednostce Wojskowej z podziałem na grupy szkoleniowe po kątem realizowanej podstawy programowej z edukacji wojskowej. Obejmował on m.in. nast. bloki tematyczne, z nast. zagadnień: taktyka, nasionoznawstwo, wyposażenie indywidualne żołnierza do działania na polu walki, zajęcia fizyczne – test pod nadzorem nauczyciela w-f P. Mateusza Smolińskiego, musztra indywidualna i zespołowa, pierwszej pomocy na polu walki prowadzonej przez żołnierza 8 K-P Brygady OT i jednocześnie Strzelca Michała Szczęśniaka, wspieranego przez st. kpr. Bartosza Łukomskiego żołnierza 1 batalionu logistycznego „Ziemi Nakielskiej”, budowa granatów i rzut granatem szkoleniowym, terenoznawstwo realizowane przez mjr. w st. spocz. Witolda Błasiaka oraz szkolenie strzeleckie – teoria (podział broni, podstawowe informacje o budowie broni, pocisku, zasadach celowania i strzelania, torze pocisku, postawach strzeleckich). Po części teoretycznej realizowano część praktyczną tj. strzelanie z broni sportowej pneumatycznej karabin i pistolet na strzelnicy szkolnej Szkolnego Klubu Sportowego „KALIBER” oraz karabin i pistolet boczny zapłon z kbks na strzelnicy Bractwa Strzeleckiego. Ten niezwykle ważny punkt szkoleniowy realizowali P. Leszek Jaśkowiak – Kierownik szubińskiego Oddziału Kwidzyńskiego Stowarzyszenia Sportowo Kolekcjonerskiego GWARD, wspierał go członek szubińskiego Oddziału Piotr Jamróg i Strzelec Michał Szczęśniak. Najlepsze trafienia w tej konkurencji uzyskali na obydwu strzelnicach kadeci: Dominika Hejnicka i Martyna Popielarz.

Szkolenie to było już kolejnym przedsięwzięciem, które wynika z podpisanych porozumień
o współpracy pomiędzy szkołą, a KSSK GWARD w Kwidzynie Oddział w Szubinie oraz Bractwem Strzeleckim w Szubinie. Bez zaangażowania i wsparcia Instruktorów oraz udostępnienia strzelnicy Bractwa zajęcia te były by nie możliwe do zrealizowania. Celem zajęć było poszerzenie programu podstawy programowej realizowanego przedmiotu, tym samym wzbogacenie przez uczniów-kadetów wiedzy z zakresu edukacji wojskowej, oraz nabycie dodatkowych umiejętności praktycznych, takich jak: strzelanie, musztra – dowodzenie drużyną i współdziałanie w drużynie (zespole) w terenie, terenoznawstwo, radzenie sobie poza domem. Tym samym była możliwość wykorzystania i pogłębienia zdobytej podczas zajęć w szkole wiedzy teoretycznej i umiejętności. Jak również przekazanie wiedzy i umiejętności uczniom klas wojskowych I i II TL przez uczniów klas wojskowych III i IV TL nabytej podczas 3- letniego programu nauczania z przedmiotu edukacja wojskowa. Ponadto integracja kadetów klas wojskowych i przygotowanie ich do reprezentowania ZS w różnego rodzaju zawodach sportowo-obronnych, turniejach, konkursach z OC oraz przeglądach na szczeblu Powiatowym i Wojewódzkim. Dobowy wspólny pobyt razem całej klasy miał na celu wyzwolenie u młodzieży twórczej i kreatywnej postawy, chociażby takiej jak odpowiedzialności za powierzone mienie, umiejętności działania w grupie rówieśniczej oraz z kolegami ze starszych klas i przede wszystkim respektowania norm grupowych oraz przestrzegania poleceń, pełnienie służby dyżurnej (warty, pododdziału alarmowego) w warunkach nocnych (w budynku i na zewnątrz budynku), odporność na zmęczenie (stąd celowe alarmy nocne), stres itp.

W imieniu dyrektor ZS w Szubinie i wszystkich uczestników szkolenia uczniów klas wojskowych, składamy serdeczne podziękowania na ręce: Burmistrza Szubina Mariusza Piotrkowskiego, Prezesa Bractwa Strzeleckiego w Szubinie P. Andrzeja Kokocińskiego, Kierownika szubińskiego Oddziału KSSK GWARD P. Leszka Jaśkowiaka wraz z członkami Michałem Jaśkowiakiem oraz Piotrem Jamróg, mjr. w st. spocz. Witolda Błasiaka, Strzelca Michała Szczęśniaka, st. kpr. Bartosza Łukomskiego, Rodzicom za wsparcie finansowe,
P. Mateuszowi Smolińskiemu, P. Kariny Tomczyk i w/w uczniom klas IIITL na czele z st. kpr. kadetem Danielem Kwiatkowskim i z IVTL na czele z super kadetem Pawłem Mellerem, Personelowi Internatu za udostępnienie pomieszczeń. Wszystkim pozostałym Osobom odpowiedzialnym za zabezpieczenie tego szkolenia oraz Ludziom dobrej woli i Przyjaciołom szkoły za pomoc i udzielone wsparcie, dziękujemy.

W terminie 29-30.11.br. odbędzie się zbliżone szkolenie, tym razem z klasą ITa.

Zespół ds. Promocji Zespołu Szkół w Szubinie