IX sesja Rady Powiatu Nakielskiego

Dzisiaj, 9 sierpnia 2019 roku w salce konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski pod przewodnictwem Zbigniewa Sabacińskiego obradowała IX sesja Rady Powiatu Nakielskiego zwołana w trybie nadzwyczajnym. Podjęto dwie uchwały, pierwszą w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w szkołach prowadzonych przez powiat nakielski. Ustalono tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat nakielski, w wysokości 20 godzin. Treść proponowanej uchwały przedstawiona została związkom zawodowym, w celu zaopiniowania. Związki wydały opinię negatywną, proponowały wymiar zajęć tygodniowych w wysokości 18 godzin tygodniowo. Druga uchwała dotyczyła skargi na Starostę Nakielskiego. Rada Powiatu Nakielskiego działając w zakresie swojej właściwości, po rozpatrzeniu skargi mieszkańca Bonn (Niemcy) uznała ją za bezzasadną.

Wcześniej w celu rozpatrzenia zarzutów skarżącego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zebrała się na posiedzeniu w dniu 24 lipca br., na której zapoznała się z dokumentacją źródłową oraz wysłuchała wyjaśnień Sekretarza Powiatu. Przed głosowaniem nad projektem uchwały, przewodniczący Komisji Antoni Zbylut przedstawił stanowisko komisji i stwierdził, że: z dokumentacji zebranej w toku postępowania wynika, że Starosta Nakielski w sprawie pozwolenia sprowadzenia urny z prochami zmarłego do Polski została wydana w prawidłowy sposób, w terminie określonym w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych. W opinii Komisji Starosta postąpił zgodnie z obowiązującym prawem polskim, wzywając pełnomocnika żony zmarłego do dostarczenia oryginałów dokumentów niezbędnych do wydania decyzji w sprawie sprowadzenia zwłok z zagranicy w celu ich pochowania lub pisemnego zobowiązania do ich dostarczenia przed uprawomocnieniem się, tj. w ciągu 14 dni od dnia wydania decyzji. Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania decyzji we wskazanym zakresie określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała wniesioną skargę przez właściciela firmy pogrzebowej w Niemczech za bezzasadną.

tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz