Kcynia: Wiemy co powstanie w budynku po szkole w Sipiorach

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w  Kcyni w porządku obraz znalazła się uchwała dotycząca nieodpłatnego przekazania w formie darowizny na rzecz Powiatu Nakielskiego zabudowanej nieruchomości  po dawnej szkole podstawowej w Sipiorach. Powiat Nakielski w budynku dawnej szkoły planuje utworzyć placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Podobna działa już na terenie naszej gminy w Paulinie.

Właśnie w tej sprawie spotkał się wczoraj 23 marca z mieszkańcami Sipior i Studzienek Burmistrz Kcyni Marek Szaruga. Spotkanie zostało zorganizowane w celu poinformowania społeczeństwa o działaniach zmierzających w kierunku adaptacji budynku po dawnej szkole. Fakt, że znajdą tam schronienie dzieci z interwencji kryzysowych jest bardzo dobrą wiadomością.  Budynek od dzieci dla dzieci – podkreślił Burmistrz Marek Szaruga nie kryjąc zadowolenia, że właśnie tego typu placówka ma szansę powstać w tym miejscu. W tej kwestii rozmowy prowadzono już wcześniej. Spotkanie z mieszkańcami poprzedziło spotkanie z radami sołeckimi sołectw Sipiory i Studzienki.

Jak poinformował Starosta Nakielski Tadeusz Sobol potrzebne jest szybkie działanie, aby zdążyć z procedurą na planowany w czerwcu konkurs, w którym możliwe będzie pozyskanie na ten cel środków ze starej jeszcze perspektywy unijnej. Remont z kolei musi zakończyć się do końca roku. Szacunkowy koszt adaptacji budynku sięga 4,8 mln zł i obejmuje m.in. instalację nowoczesnych źródeł ogrzewania, fotowoltaikę, infrastrukturę wodno-kanalizacyjna, wyposażenie sal. 15% do tej inwestycji będzie musiał dołożyć Powiat Nakielski.

Obecny na spotkaniu Zastępca kierownika PCPR Piotr Hemmerling poinformował mieszkańców na czym polega piecza zastępcza i jakiego typu będzie to placówka. Dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w instytucjonalnej pieczy zastępczej, która jest sprawowana w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej, która ma powstać w Sipiorach. Skierowanie do całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej może nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczenia w rodzinie zastępczej. Na terenie naszego powiatu jest ogromny problem z chętnymi rodzinami do bycia tzw. rodziną zastępczą. Niejednokrotnie dzieci z naszego powiatu musiały być umieszczane w placówkach daleko od miejsca zamieszkania z uwagi na brak miejsca, a pociąga to za sobą ogromne koszty. Placówka w Sipiorach, która ma szansę powstać, przeznaczona będzie na pobyt nie więcej niż 14 dzieci. Znajdzie tam zatrudnienie do 7 wychowawców z wykształceniem wyższym pedagogicznym ora konserwator i pracownik administracyjny/opiekun dziecięcy. Możliwe jest zatrudnienie osób w ramach robót publicznych.

Kryzys, który dosięga dzisiejsze rodziny powoduje, że istnieje realna potrzeba na tworzenie takich placówek. Gdy nie ma możliwości umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w tego typu placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zapewnia ona dziecku całodobową ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne, a także zapewnia korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Przypomnijmy, że z końcem sierpnia 2022 r. została zlikwidowana Szkoła Podstawowa im. Pamięci Obrońców Niepodległości w Sipiorach. Dzięki staraniom kcyńskich władz samorządowych w porozumieniu z Zarządem Powiatu i Panem Starostą oraz kierownictwem PCPR budynek po dawnej szkole nie tylko ma szansę zyskać nowe przeznaczenie, ale przede wszystkim będzie służył dzieciom. Dzieciom, które z jakiś powodów, często bardzo traumatycznych, nie mogą przebywać w swojej naturalnej rodzinie. Z mocy ustawy w imieniu Starosty organizacją pieczy zastępczej zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, które takie placówki prowadzi. Do tej pory jest ich dwie – w gminie Kcynia w Paulinie oraz w Szubinie. Placówka w Sipiorach będzie trzecią powiatową, a drugą na terenie naszej gminy.

Boisko po dawnym LZS zostaje własnością gminy i będzie dalej wykorzystywane na cele sołectwa. Budynek szkoły wraz  pomieszczeniami gospodarczymi i placem przy szkole na najbliższej sesji, po pozytywnej decyzji Rady Miejskiej, będą przekazane Powiatowi Nakielskiemu. Następnym krokiem będzie przyjęcie tej darowizny przez Powiat na sesji Rady Powiatu.

Obecni na zebraniu mieszkańcy wyrazili pełne poparcie dla pomysłu.

 

źródło: Urząd Miejski w Kcyni