Konsultacje społeczne projektu aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 2030+

W związku z partycypacyjnym modelem opracowania aktualizacji głównego dokumentu strategicznego dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią zachęcamy
do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych.

Odbędą się one:

  • Nakło nad Notecią – 2.09.2020, godz. 16:00 – sala konferencyjna Nakielskiego Ośrodka Kultury
  • Trzeciewnica – 2.09.2020, godz. 18:00 – Świetlica Wiejska
  • Chrząstowo – 3.09.2020, godz. 17:00 – Świetlica Wiejska

Spotkanie poprowadzą moderatorzy reprezentujący Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna, którzy wspierają realizacyjnie i doradczo w procesie planowania strategicznego Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Plan spotkania:
Część prezentacyjna – 20 minut

  • Miasto i Gmina Nakło nad Notecią oczami jego mieszkańców – najciekawsze wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców.
  • Prezentacja założeń strategicznych i operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 2030+.

Część dyskusyjna – 60 minut

  • Refleksje, opinie i oceny prezentowanych zapisów projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 2030+.
  • Zaprotokołowanie uwag do raportu konsultacyjnego.

Informacja wprowadzająca:

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 2030+, to aktualizacja dotychczas obowiązującej strategii rozwoju. Dokument stanowi redefinicję kierunków rozwojowych i planów z tym związanych na poziomie strategicznym i operacyjnym. Cele rozwojowe zabezpieczenia socjalno-bytowego, podstawowych potrzeb oraz aspiracji. Ich brzmienie jest następujące: Wspieranie konkurencyjności lokalnej gospodarki oraz kształtowanie efektywnej polityki mieszkaniowej. Zapewnienie trwałych warunków rozwojowych w obszarze wysokiej jakości infrastruktury, usług publicznych oraz ochrony zasobów naturalnych. Kreowanie atrakcyjności Miasta i Gminy Nakło nad Notecią poprzez wysoką jakość oferty kulturalno-rozrywkowej oraz wysoką jakość przestrzeni publicznych jako elementu budowania społeczności ludzi zadowolonych z życia i zamieszkiwania swojej miejscowości. Ponadto opracowanie w istocie tworzy nadrzędny dokument planistyczny Miasta i Gminy na poziomie wizji i misji, wyznaczenia celów rozwojowych oraz przypisanych do nich finalnie zadań. Innymi słowy, dokument zawiera sekwencję działań na poziomie strategicznym oraz operacyjnym. Nadrzędną ideę dokumentu wyraża dążenie do tego ażeby w 2030 roku Gmina Nakło nad Notecią skutecznie konkurowała o mieszkańców korzystając z poprawiającego się skomunikowania i atrakcyjnej lokalizacji. Co więcej docelowo Nakło nad Notecią będzie gminą, do której chce się wracać jako miejce realizacji aspiracji i wysokiej jakości życia. Ponadto dokument określa sztandarowe projekty o charakterze kluczowym w Gminie Nakło nad Notecią.

W ramach dziewięciu obszarów interwencji i dedykowanych im celów strategicznych wypracowano poziom operacyjny interwencji. Zaproponowana struktura tworzy dziedzinowe programy funkcjonalne, które budują branżowe polityki. Jednocześnie mogą one stanowić podstawę, punkt wyjścia do tworzenia kolejnych planów, tym niemniej tematyczne ich wydzielenie pozwala na skuteczne weryfikowanie wzrostu / rozwoju, w poszczególnych obszarach. Co więcej, umieszczone w dokumencie programy funkcjonalne silnie korespondują z opiniami mieszkańców i zostały z nimi skonsultowane. Jednoznacznie należy stwierdzić, że impulsem rozwojowym dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią wyartykułowanym w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Nakło nad Notecią 2030+ będzie nadanie rangi gminie jako miejsca samorealizacji, charakteryzującego się szeroką ofertą zapewaniającą mieszkanie, pracę i rozrywkę na możliwie wysokim poziomie.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią