LII sesja Rady Miejskiej w Szubinie

24 listopada 2022r. w  Szubińskim Domu Kultury odbyła się LII sesja Rady Miejskiej w Szubinie, podczas której podjęto uchwały dotyczące podatków na 2023 rok.

Obrady poprowadziła Pani Anna Kijowska – Przewodnicząca Rady, która przywitała Burmistrza Szubina – Mariusza Piotrkowskiego, Skarbnik Gminy Szubin – Wiolettę Martek, Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miejskiego, Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych, radnych, pracowników Urzędu, prasę, przybyłych gości oraz wszystkich zgromadzonych przed komputerami mieszkańców gminy. Obowiązki sekretarza obrad pełnił radny Robert Rynarzewski.

Anna Kijowska przedstawiła informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz informację uzupełniającą o złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Szubinie oświadczeniach majątkowych za 2021 r.

Następnie Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski przedstawił sprawozdanie międzysesyjne ze swojej działalności za okres od 08.11.2022 r. do 24.11.2022 r. oraz informację uzupełniającą dotyczącą złożonych oświadczeń majątkowych przez burmistrza, zastępcę burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminą, osób prawnych oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza za 2021 r.

Radni zaopiniowali pozytywnie informację Burmistrza Szubina o wydanych decyzjach dotyczących naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu lub obniżenia wartości nieruchomości oraz odszkodowaniach i wykupach nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego za okres od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r.

Ponadto radni podjęli poniższe uchwały:

  • w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat oraz trybu ich pobierania,
  • w sprawie wyboru Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szubinie na kadencję 2022-2024,
  • w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szubin na lata 2023-2026,
  • w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Szubin,
  • w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Szubin na rok szkolny 2022/2023,
  • w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Szubin na 2023 rok,
  • w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023″,
  • w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Szubin,
  • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2022 rok.

Na zakończenie obrad Burmistrz Szubina poinformował, że od dnia dzisiejszego rozpoczęła się dystrybucja węgla zakupionego w Urzędzie Miejskim na preferencyjnych warunkach. Cena zakupu 1 tony węgla (groszek/orzech) wynosi 1930 zł.

Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowała wszystkim za udział w obradach sesji i poinformowała, że w grudniu planowane są dwie sesje Rady Miejskiej (16.12.2022 r. i 29.12. 2022 r.).

Urząd Miejski w Szubinie