Mrocza: Uroczyste otwarcie drogi gminnej Kaźmierzewo – Orle

24 września 2023 roku na terenie miejscowości Kaźmierzewo, Poseł na Sejm RP – Ewa Kozanecka, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza – Jarosław Okonek, Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – Waldemar Chudzik, Sołtys Sołectwa Kaźmierzewo – Marek Musiał, Sołtys Sołectwa Witosław – Magdalena Musiał – Resler oraz Sołtys Sołectwa Wyrza – Żaneta Stakuć dokonali uroczystego przecięcia wstęgi w związku z otwarciem drogi gminnej Kaźmierzewo – Orle.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Witosław – Wyrza oraz drogi gminnej Kaźmierzewo – Orle” zostało realizowane dzięki pozyskanemu przez Gminę Mrocza dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 096 741,00 zł oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 261 141,83 zł.

Wykonawcą robót budowlanych przedmiotowego zadania był wyłoniony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji Zakład Usług Komunalnych Juliusz Roman Pilarski s.c., ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło nad Notecią, który za wykonanie przedmiotu umowy otrzymał wynagrodzenie w wysokości 2 343 679,43zł zł brutto.

Nad prawidłowym przebiegiem inwestycji czuwał wyłoniony na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego inspektor nadzoru inwestorskiego LZ PROJEKT Lotar Ziomek, koszt prowadzenia nadzoru wyniósł 30 750,00 zł.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisów umów o dofinansowanie zadania na przebudowanych odcinkach dróg zamontowano trzy tablice informacyjne o sumarycznej wartości 10 885,50 zł.

Łączna długość przebudowanych dróg to 2326 m. Zakres prac obejmował m. in.: roboty przygotowawcze, utwardzenie drogi na szerokości 5,0m nawierzchnią bitumiczną o łącznej powierzchni 12 048m2, przebudowę poboczy o powierzchni 6 720 m2, przebudowę istniejących  zjazdów o powierzchni 460 m2, regulację istniejących rowów przydrożnych o powierzchni 4 290 m2 oraz roboty wykończeniowe.

Inwestycję zainaugurowano 22 grudnia 2022 roku protokolarnym przekazaniem placu budowy. Rozpoczęcie czynności odbiorowych nastąpiło 7 września br., natomiast zakończenie i podpisanie protokołu odbioru końcowego inwestycji odbyło się 14 września 2023 roku.

 

Materiał: Referat Inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Mrocza