Ogłoszenie Starosty Nakielskiego ws. sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Ogłoszenie

Starosty Nakielskiego

z dnia 19 stycznia 2021 roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.), Starosta Nakielski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznacza się do  sprzedaży nieruchomość położoną w obrębie Drążno, gmina Mroczy, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 11 o powierzchni 0,0700 ha, dla której Sąd Rejonowy   w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BY1N/00031199/6.

 II. Opis nieruchomości:

Nieruchomość ta położona jest w pobliżu centrum niewielkiej miejscowości Drążno. Ma kształt zbliżony do wydłużonego trapezu. Sąsiaduje ona z gruntami rolnymi, gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi, a przez drogę z zabudową zagrodową. Na nieruchomości  tej rośnie kilkanaście drzew owocowych oraz inne drzewa i krzewy. Ponadto znajdują się na niej fundamenty po rozebranym pawilonie pszczelarskim. Z treści rejestru ewidencji gruntów i budynków wynika, że stanowi ona użytek Lz – grunty zadrzewione i zakrzewione.

 III. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 16 grudnia 2019 r., znak: RI.6727.197.2019, przedmiotowa działka nr 11 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mrocza (Uchwała nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza) działka ta zlokalizowana jest na terenach oznaczonych jako:

  • „tereny istniejącej zabudowy miejscowości oraz ewentualnego rozwoju zabudowy”,
  • „granica obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno – przestrzennej”.

IV. Cena nieruchomości:

Cena nieruchomości wynosi 16.500,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych).

V. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami:

6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

VI. Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6, a także zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego (http://powiat-nakielski.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej (https://pow-nakielski.rbip.mojregion.info).

                                                                                         Starosta Nakielski

                                                                                           Tadeusz Sobol