Sośno: XXII sesja Rady Gminy VIII kadencji

111

W związku z sytuacją panującą w kraju celem zmniejszenia ryzyka nowych zakażeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się koronawirusa, posiedzenie XXII sesji Rady Gminy Sośno w dniu 15 października 2020 r. przeprowadzono za pomocą elektronicznych systemów umożliwiających zdalną komunikację. W zdalnych obradach sesji wzięło udział piętnastu radnych (100%) oraz władze gminy Sośno.

W sali widowiskowej Gminnego Domu Kultury w Sośnie, gdzie zwykle obraduje Rada Gminy Sośno, obecna była tylko przewodnicząca rady Krystyna Wąsik, która poprowadziła obrady zdalnej sesji. Pozostali radni głosowali z domów przy wykorzystaniu platformy internetowej „Posiedzenia.pl”.

Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński, Skarbnik Gminy Sośno – Honorata Warmbier, Sekretarz Gminy Sośno – Piotr Dobrzański oraz radni porozumiewali się ze sobą za pomocą oprogramowania Microsoft Teams. Wszyscy uczestnicy zdalnej sesji słyszeli się i widzieli oraz zabierali głos.

W trakcie trwania obrad sesji radni podjęli 7 uchwał niezbędnych do funkcjonowania naszej gminy. Za pośrednictwem przewodniczącej rady gminy nie złożono interpelacji i zapytań do wójta. Poinformowano, że radni, władze gminy, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, jak również osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta wypełniły obowiązek ustawowy w zakresie złożenia oświadczeń majątkowych.

Radny Ryszard Badziński w imieniu własnym oraz mieszkańców wsi Dziedno podziękował wójtowi za szybkie załatwienie sprawy wymiany starych skrzynek listowych na nowe przez Pocztę Polską S.A.

Wójt gminy odczytał treść przygotowanego apelu do Premiera Polski prezesa Rady Ministrów – Mateusza Morawieckiego, odnośnie zmian w ustawie pozwalających samorządom na uszczelnianie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto wójt przedstawił informację o podmiotach z terenu gminy Sośno, w których wykonywana będzie w roku 2021 kara ograniczenia wolności i praca społecznie użyteczna. Dodatkowo poinformował o stanie przygotowania naszej gminy do sezonu zimowego, jak również wspomniał o należnościach podatkowych za III kwartały 2020 r.

Podczas obrad sesji radni pytali wójta m. in. o obecnie panującą sytuację epidemiologiczną w naszej gminie, modernizację oświetlenia oraz o skazanych, którzy mogliby wykonywać pracę w poszczególnych sołectwach.

Urząd Gminy w Sośnie