Starosta ogłasza nabór wniosków kościelnych osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych

86

Starosta Nakielski

ogłasza nabór wniosków

kościelnych osób prawnych i ich jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Wsparcie może być przyznane w wysokości nie wyższej niż suma 70% wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem (kwota dofinansowania nie może przekroczyć 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy).

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i wypłacane jest w okresach miesięcznych.

Kościelna osoba prawna lub jej jednostka, która otrzymał wsparcie obowiązana jest do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania.

Kościelna osoba prawna lub jej jednostka nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DRUKI DO POBRANIA:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zze2-koscioly

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Powiatowy Urząd Pracy w Nakle nad Notecią, tel. 52 386 76 14

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Dokumenty (w wersji papierowej):

  • wniosek – 1 podpisany egzemplarz,
  • umowa – 2 podpisane egzemplarze,
  • formularz pomocy publicznej – 1 egzemplarz,
  • kalkulatory – 1 egzemplarz.

przesłane na adres Urzędu bądź pozostawione w skrzynce podawczej w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią (od strony parkingu).

w wersji elektronicznej:  https://www.praca.gov.pl/

Przemysław Ulatowski – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle nad Notecią