Uwaga! Rekrutacja uczestników zajęć

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nakle nad Notecią (dla osób przewlekle somatycznie chorych lub niepełnosprawnych intelektualnie) typu „A” i „B”, informuje, że w najbliższym czasie zostanie ukończona budowa Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej w Paterku.  Do budynku CAiAS zostanie przeniesiony ŚDS dotychczas dzierżawiący pomieszczenia od Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Not. przy ul. Parkowej 8.

Środowiskowy Dom Samopomocy, ze względu na ograniczenia lokalowe, nie był w stanie przyjąć wszystkich chętnych uczestników potrzebujących wsparcia. Warto zaznaczyć, iż nowa lokalizacja, pozwoli na przyjęcie  uczestników zajęć z terenu Paterka i okolic. Oficjalne otwarcie Centrum Akceptacji i Aktywności Społecznej przy ul. Wyzwolenia 13 w Paterku ma nastąpić w grudniu 2019 r.

Nasz Środowiskowy Dom Samopomocy jest domem dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób:

 • dorosłych, które potrzebują wsparcia i rehabilitacji społecznej,
 • przewlekle psychicznie chorych oraz,
 • z niepełnosprawnością intelektualną.

Istniejemy od 1 września 2005 r. początkowo jako integralna część Domu Pomocy Społecznej w Nakle nad Notecią, a od 1 stycznia 2010 roku jako odrębna jednostka organizacyjna powiatu nakielskiego.Wniosek o skierowanie do domu na pobyt dzienny  składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie. Skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zapewniamy:

 • bogaty program rehabilitacyjny dostosowany do potrzeb uczestników,
 • poradnictwo psychologiczne i socjalne,
 • możliwość rozwijania zainteresowań,
 • integrację i wspólne spędzanie czasu wolnego,
 • treningi aktywności samoobsługowej i aktywności motorycznej,
 • terapię ruchową, zajęcia sportowe,turystykę i rekreację,
 • możliwość spożycia ciepłego posiłku,
 • a także możliwość dowozu na zajęcia.

Na chętnych czeka  kadra z długoletnim doświadczeniem.

Osoby zainteresowane naszą ofertą dla siebie lub swoich bliskich prosimy o kontakt z Panią Eweliną Ciszewską – referentem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle nad Notecią, tel. 52 / 325 17 24 od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1300.

Serdecznie zapraszamy!

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nakle nad Notecią