Minikowo: Wizyta Sekretarz Stanu Anny Gembickiej w KPODR – o wyzwaniach dla doradztwa w 2021 r.

Sekretarz Stanu Anna Gembicka, 18 stycznia 2021 roku odwiedziła Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Pani Wiceminister spotkała się z dyrekcją i kadrą kierowniczą oraz specjalistami Ośrodka. Pierwsza część spotkania odbyła się w nowo otwartym Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego.  Dyrektor wspólnie z Kierownikami poszczególnych Działów, przedstawił zadania jakie realizuje doradztwo rolnicze. W poszczególnych wystąpieniach skoncentrowano się na informacjach dotyczących m.in. realizacji zadań związanych z innowacjami (np. grupy EPI), krótkich łańcuchów dostaw (e-skrzynka), czy działań związanych z  transferem wiedzy i usługami doradczymi. Nasze działania ukierunkowane są na ochronę środowiska i szeroko pojętą gospodarkę ekologiczną nie tylko w rolnictwie lecz również na obszarach wiejskich – podkreślali pracownicy ośrodka doradztwa.

Pani Wiceminister Anna Gembicka w swoim wystąpieniu zadeklarowała chęć współpracy i otwartość na rzecz realizacji wspólnych zadań dotyczących rolnictwa i rozwoju wsi.

Podczas spotkania możliwe było również przekazanie głównych spraw związanych z organizacją Krajowych Dni Pola 2021, tym bardziej, że Pani Minister jako Przewodnicząca Rady Programowej ma istotne uprawnienia w przedmiotowej sprawie. W szczególności dotyczy to wspólnych uzgodnień dotyczących zaangażowania Instytutów Naukowych podległych Ministrowi Rolnictwa, udziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jak również samego Ministerstwa. Warto pamiętać, że organizowane po raz drugi w Minikowie ogólnokrajowe „święto pola”, – jak podkreślił to Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Ryszard Zarudzki – to ważne wydarzenie w skali całego kraju, promujące i wyjaśniające znaczenie EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU NA POL@CH W POLSCE. To również kluczowe wydarzenie podkreślające wagę i znaczenie innowacji w rolnictwie, nowych odmian, kierunków prac hodowlanych, nowych technik stosowania środków ochronnych roślin czy nawozów mineralnych.

Spotkanie było również okazją do poznania zakresu działalności Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystki Wiejskiej, funkcjonującego przy Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. To właśnie w takich Centrach rolnicy doskonalą swoje umiejętności jak przetwarzać żywność we własnym gospodarstwie.

źródło: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie