Wniosek o emeryturę lub rentę można złożyć później, po pandemii

Osoby, które w okresie epidemii z różnych przyczyn, nie mogą lub nie chcą składać wniosków o emeryturę, rentę lub ich przeliczenie, mogą zrobić to później.Nie tracą przy tym wypłaty za wcześniejsze miesiące, jeśli do wniosku dołączą stosowne oświadczenie.

– Co do zasady ZUS przyznaje prawo do emerytury lub renty od miesiąca, w którym zainteresowany spełnił warunki do przyznania świadczenia nie wcześniej niż od początku miesiąca, w którym złoży wniosek. Przepisy, które weszły w życie 18 kwietnia br. umożliwiają złożenie wniosku w późniejszym terminie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia związanego z COVID-19. Co ważne osoby, które złożą dokumenty w ciągu 30 dni po ustaniu epidemii i dołączą do wniosku stosowne oświadczenie nie tracą wypłaty za wcześniejsze miesiące– informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

– ZUS może ustalić prawo do świadczenia, przeliczyć je lub podjąć wypłatę od dnia, w którym spełnione zostały wymagane do niego warunki. Jednak nie może to nastąpić wcześniej niż od 1 marca 2020 r.Oznacza to, że jeśli zainteresowany złoży wniosek o emeryturę kila dni po odwołaniu pandemii, ale warunki do emerytury spełnił już w marcu, będzie miał prawo do świadczenia od marca, o ile, do wniosku dołączy stosowne oświadczenie, wyrażające wolę uzyskania świadczenia od marca. Należy przy tym pamiętać, że prawo do emerytury, to nie to samo, co prawo do jej wypłaty. Przy wypłacie emerytury, konieczne jest rozwiązanie stosunku pracy. Dopiero po rozwiązaniu stosunku pracy ZUS będzie mógł wypłacić świadczenie razem z wyrównaniem– mówi Krystyna Michałek.

W przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy konieczne jest spełnienie wszystkich warunków ustawowych, w tym ustalenie daty powstania niezdolności do pracy. Jeśli zainteresowany złoży wniosek o rentę w ciągu 30dniu od odwołania stanu epidemii, a w oświadczeniu wyrazi wolę uzyskania świadczenia od marca, a zgodnie z orzeczeniem lekarza orzecznika, niezdolność do pracy powstała dopiero od 1maja, to w takiej sytuacji renta będzie mogła być wypłacana od c  początku maja.

Ważne!

Regulacja, która pozwala na późniejsze złożenie wniosku o świadczenie nie ma zastosowania do świadczeń przyznawanych w drodze wyjątku, do których należy również rodzicielskie świadczenie uzupełniające z programu „Mama 4 plus”.

Świadczenie przedemerytalne

– Wydłużony został także termin na zgłoszenie wniosku o świadczenie przedemerytalne. Zgodnie z przepisami wniosek o świadczenie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu, w którym poświadczył m. in. to, że przez 180 dni pobierany był zasiłek dla bezrobotnych.Jednak w przypadku, gdy termin ten upływa w okresie, w którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, taki wniosek można złożyć nie później niż w ciągu 30 dni po ustaniu pandemii – tłumaczy rzeczniczka.

Co z rozliczeniem z przychodu?

Osoba uprawniona do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego może powiadomić ZUS
o wysokości przychodów, za okres od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r., z uwzględnieniem przychodów uzyskanych w kolejnych miesiącach tego roku, także w ciągu 30 dni od dnia, w którym ustanie stan epidemii w związku z COVID-19.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego