Współpraca Zakładu Karnego w Potulicach z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

26 czerwca 2019 roku w Zakładzie Karnym w Potulicach odbyło się spotkanie płk. Jarosława Nurkiewicza – Dyrektora Zakładu Karnego w Potulicach z prof. dr hab. Teresą Sołtysiak – Kierownikiem Zakładu Socjologii Wychowania i Resocjalizacji Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, celem którego było omówienie kierunków współpracy na najbliższy okres.

Badania pilotażowe

W tutejszej jednostce penitencjarnej w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone badania pilotażowe z zakresu pracy więźniów. Kolejnym etapem będzie wdrożenie badań pilotażowych dotyczących bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Powyższe dostarczy wstępnych informacji na temat poprawności przyjętej procedury badawczej, co finalnie pozwoli na przeprowadzenie badań głównych w w/w obszarach.

Porozumienie

Okręgowy Inspektorat Słyżby Wieziennej w Bydgoszczy od 18.01.2013 roku posiada podpisane porozumienie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie dydaktyki, nauki i prac badawczych, a także studenckich praktyk. Na kanwie w/w porozumienia obecnie dążymy do intensyfikacji prowadzonej współpracy, celem efektywnego łączenia teorii i praktyki.

Tekst/zdjęcie: mł.chor. Justyna Sejdowska