XIII sesja Rady Powiatu Nakielskiego

Dzisiaj, 23 października 2019 roku w sali konferencyjnej Przystani Powiat Nakielski odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Nakielskiego, której przewodniczył Zbigniew Sabaciński. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Zarządu Powiatu Nakielskiego przedstawił starosta nakielski Tadeusz Sobol. Radni wysłuchali informacji o oświadczeniach majątkowych złożonych staroście nakielskiemu i przewodniczącemu Rady Powiatu Nakielskiego. Przedstawiono także informację o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu nakielskiego za rok szkolny 2018/2019. Podjęto kilkanaście uchwał m.in. ws.: uchwalenia Programu Współptacy Powiatu Nakielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020; zmiany uchwały nr V/53/2019 Rady Powiatu Nakielskiego z dnia 27 marca 2019 roku ws. podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu Nakielskiego na rok 2019.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe czteroletnie technikum stwierdza jego przekształcenie w pięcioletnie technikum, dlatego też podjęto kilka uchwał dostosowania sieci szkół na terenie powiatu nakielskiego do przepisu ustawowego.

Podjęto również uchwałę zmieniającą uchwałę ws. przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Powiatu Nakielskiego na lata 2018-2020” oraz uchwałę ws. przyjęcia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych w Szubinie.

Po podjęciu uchwały zmieniającej uchwałę ws. uchwalenia budżetu powiatu nakielskiego na rok 2019, starosta nakielski Tadeusz Sobol przedstawił informację o skierowanych do niego w okresie międzysesyjnym interpelacjach i zapytaniach radnych.

tekst i zdjęcia: Zbigniew Kubisz