Kolejne umowy na dotacje podpisane!

298

W minionym tygodniu podpisano kolejne umowy na realizację zadań publicznych. Powiat Nakielski w ramach sześciu otwartych konkursów ofert, udzielił dotacji na 78 projektów (na 99 złożonych ofert), na łączną kwotę 200 tysięcy złotych. Wśród tych zadań publicznych, były również takie, na które udzielono dotacji w pełnej kwocie (20 projektów).

Podpisane umowy dotyczyły rozstrzygnięć pięciu konkursów w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz promocji i organizacji wolontariatu, pod nazwą „Zdrowie, seniorzy i wolontariat”; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, pod nazwą „Kultura i sztuka”; działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pod nazwą „Powiatowa odnowa wsi”; wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a także turystyki i krajoznawstwa, pod nazwą „Kultura fizyczna, sport i turystyka”; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pod nazwą „Ekologia w powiecie nakielskim”.

Lista dofinansowanych projektów dostępna tutaj.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji zadań!

Materiał: Emilia Marach, Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią