Kwietniowy bonus dla emerytów i rencistów

Od kwietnia emeryci i renciści dostaną dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, tzw. „13 emeryturę”. W województwie kujawsko-pomorskim „trzynastkę” otrzyma ponad 430 tysięcy osób.Jej wysokość to 1200zł brutto.

Tzw. „13 emerytura” będzie wypłacana z urzędu, nie trzeba będzie składać żadnego wniosku.ZUS wypłaci ją razem ze świadczeniem przysługującym za kwiecień 2020r. w ustalonym terminie płatności tego świadczenia. Decyzję o przyznaniu tzw. „trzynastki” emeryci i renciści otrzymają w tym roku w jednej przesyłce pocztowej wraz z decyzją o nowej wysokości emerytury lub renty po waloryzacji. Wysyłka listów rozpocznie się  w kwietniu.

Pierwsze trzynaste emerytury otrzymają osoby, których wypłata świadczenia wypada na 1, 5 i 6 kwietnia.W naszym regionie „trzynastkę” otrzyma ponad 430 tysięcy osób – informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Kwota „13 emerytury” wynosi w tym roku 1200,00 zł brutto. W większości przypadków trzeba od tej kwoty potrącić zaliczkę na podatek dochodowy i składkę zdrowotną. To daje typową kwotę „na rękę” 981 zł. Co ważne z dodatkowego świadczenia pieniężnego nie dokonuje się potrąceń i egzekucji. To ważna informacja dla osób z długami. – Środki z tzw. „trzynastki” będą oznaczone specjalnym identyfikatorem, dzięki czemu będzie je łatwo rozpoznać i co za tym idzie nie zostaną zajęte przez komornika – wyjaśnia Krystyna Michałek.

Mimo tego, że świadczenia i zasiłki przedemerytalne przysługujące za kwiecień, wypłacane są w maju – „trzynastka” do tych osób trafi pod koniec kwietnia, gdyż 1 maja jest dniem wolnym od pracy.

Trzynasta emerytura zostanie wypłacona tym osobom, które na dzień 31 marca2020 r. miały ustalone prawo do emerytury lub renty albo innych wymienionych w ustawie świadczeń – pod warunkiem, że pobierały to świadczenie. Jeśli na ten dzień wypłata jest zawieszona (np. z powodu zbyt wysokich dodatkowych zarobków), to trzynastka nie przysługuje.

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne będzie przysługiwało osobom pobierającym:

  • emerytury – w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy – w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz rent wypadkowych,
  • renty socjalne, szkoleniowe,
  • nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,
  • rodzicielskie świadczenia uzupełniające,
  • renty rodzinnej,
  • świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych.

Co istotne, do renty rodzinnej, którą pobiera kilkoro członków rodziny, przysługuje jedna trzynastka. ZUS podzieli ją w równych częściach na każdą uprawnioną osobę np. jeśli do renty rodzinnej uprawnione są trzy osoby to każdej będzie przysługiwać po 400,00 zł (brutto). Z podziału takiego wyłączona jest osoba, która równocześnie pobiera rentę socjalną, gdyż ona dostaje całą „trzynastkę” ze swoim świadczeniem.

W przypadku zbiegu prawa do świadczeń, np. emerytury z ZUS i KRUS  lub emerytury wypłacanej wraz z  rentą wypadkową – osobie uprawnionej przysługuje tylko jedno dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.Jeśli świadczenia wypłacane są przez dwa różne organy emerytalno-rentowe, wtedy 13 emeryturę wypłaci ZUS.

Krystyna Michałek – Rzecznik Regionalny ZUS Województwa Kujawsko-Pomorskiego