Potulice: Kursy zawodowe jako jedna z form oddziaływania na skazanych

W Zakładzie Karnym w Potulicach funkcjonariusze systematycznie organizują skazanym kursy lub szkolenie zawodowe. Zdobycie nowego zawodu, nowych umiejętności i rozwój kompetencji, a także podniesienie kwalifikacji ma przyczynić się do zwiększenia zasobów skazanych i wpisuje się w prowadzone oddziaływania resocjalizacyjne.

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osadzonych

W zakładach karnych przebywają osadzeni z różną historią życia, często tacy, dla których nauka była „złem koniecznym” i nie traktowali nauki, jako możliwości do osiągnięcia korzyści płynących z porządnego wykształcenia. Są też tacy, którzy zajęci przyjemnościami, lekkim często przestępczym stylem życia do szkoły nigdy nie dotarli. Pobyt w więzieniu, to nie tylko odbycie kary pozbawienia wolności, to także MOŻLIWOŚĆ uzupełnienia umiejętności zawodowych.

Umiejętności praktyczne

Kurs przyuczający jest dla każdego, kto chce zdobyć umiejętności zawodowe. Uzupełnia braki zawodowe, daje możliwości do przebranżowienia i podnosi szansę na pozyskanie zatrudnienia po opuszczeniu zakładu karnego. Ważnym aspektem prowadzonych kursów zawodowych, jest nacisk kładziony na zdobycie umiejętności praktycznych, które po wyjściu na wolność można rozwijać i udoskonalać. W zakładach karnych w całej Polsce, oferowane są bardzo atrakcyjne kierunki podnoszenia umiejętności zawodowych, takie jak: brukarz, stolarz, dekarz, kucharz, ogrodnik terenów zielonych, opiekun osób starszych itd.

Potulicki zakład karny

W Zakładzie Karnym w Potulicach w bieżącym roku zaplanowano 3 kursy zawodowe: brukarz, stolarz i opiekun osób starszych, chorych lub nie pełnosprawnych, finansowane z FPPoPP-FS, przewidujące 240 godzin edukacyjnych (teorii i praktycznej nauki zawodu).

Kursy zawodowe jako istotny element procesu resocjalizacji

Znaczna część w grupie osób nieprzystosowanych społecznie na różnych etapach edukacji akcentowała swój negatywizm szkolny, emanowała brakiem aspiracji edukacyjnych oraz brakiem chęci zdobycia zawodu. Związane było to z zawężonym obszarem zainteresowań, niechęcią do rozwijania technik pracy umysłowej oraz obfitowało w bierność poznawczą. Brak perspektyw podjęcia pracy po opuszczeniu izolacji więziennej z uwagi na deficyt wykształcenia i umiejętności zawodowych może przyczynić się do powrotności do przestępstwa. Z punktu widzenia efektywności procesu resocjalizacji istotną kwestią jest zatem aktywizacja zawoda osadzonych. Ukończenie kursów zawodowych czy zdobycie wykształcenia powoduje, że wzrasta szansa skazanych na zaistnienie na rynku pracy po opuszczeniu murów więzienia. Wartością dodaną jest także fakt, iż po ukończeniu kursów zawodowych skazani są kierowani do pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, co wpływa dodatkowo na możliwość wykorzystywania zdobytych umiejętności i budowanie nawyku pracy. Rozwój własnych kompetencji to jedna z najlepszych inwestycji, gdyż podnosi wartość na rynku pracy i atrakcyjność dla pracodawcy.

tekst: mjr Magdalena Kuzimska

zdjęcie: archiwum jednostki