PZERiI

Informacja z pracy nakielskiego Zarządu Rejonowego PZE,RiI

W dniu 19 lutego 2020 roku odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu. Na posiedzeniu obecny był Przewodniczący Okręgowego Zarządu PZE,RiI w Bydgoszczy Pan Zdzisław Tylicki.

Porządek obrad:
1. Odczytanie ostatniego protokołu
2. Sprawozdanie z działalności za 2019 rok
3. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 rok
5. Preliminarz na 2020 rok
6. Propozycje imprez na 2020 rok
7. Uaktualnienie składu Zarządu
8. Sprawy organizacyjne i dyskusja

Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Zarządu Pani Barbara Kunert.
Protokół z zebrania oraz sprawozdania do wglądu w Biurze Zarządu.