Historia

HISTORIA
Opracowana na podstawie sprawozdań pisemnych poszczególnych Przewodniczących, dokumentów znajdujących się w Biurze Zarządu oraz „Kroniki Oddziału” prowadzonej od roku 1976 roku

Historia powstania Związku i jego działalność
Początki Związków zrzeszających weteranów pracy i inwalidów sięgają lat międzywojennych. Był to ruch spontaniczny. Po II wojnie światowej powstało kilka zrzeszeń na terenie całego kraju. Starania w kierunku ich połączenia rozpoczęły się w 1946 roku. Po kilkunastu latach w roku 1960 odbył się ich Zjazd, na którym podjęto Uchwałę o połączeniu wszystkich stowarzyszeń związkowych.
Powstała organizacja o nazwie ZJEDNOCZONY ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW. W lipcu 1973 roku na II Krajowym Zjeździe De-legatów, zmieniono nazwę na POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW RENCISTÓW I INWALIDÓW. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28.08.1974 Związek został uznany za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Działalność Związku nie jest dotowana przez Państwo. Budżet powstaje tylko na wpłatach ze składek członkowskich i świadczeń członków wspierających.
Związek prowadzi działalność kulturalną, bazą tej działalności są kluby – np.: Klub Seniora, świetlice – szczególnie w mniejszych miejscowościach oraz Domy Kultury. Organizowane są różnego rodzaju imprezy artystyczne m.in. ob-chody rocznic, spotkania, odczyty, konkursy. Dużą popularnością i uznaniem cieszą się wśród członków Związku stałe zespoły artystyczne np.; wokalne, muzyczne, taneczne, recytatorskie. Bardzo dużym powodzeniem cieszą się wycieczki krajoznawcze oraz zagraniczne.
Do statutowych obowiązków należy stała troska i ochrona interesów środowiska emerytów, rencistów i inwalidów. Nie tylko członków Związku. Członkowie Związku udzielają się i są wybierani do władz samorządowych.

Oddział Rejonowy w Nakle nad Notecią
W 1960 roku powstaje na terenie naszego miast Oddział Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przewodniczącym zostaje wybrany Antoni Banicki. W początkowej fazie działalność Oddziału ograniczała się do terenu miasta Nakła nad Notecią.
Drugim Przewodniczącym Zarządu Regionalnego został Feliks Zyktor. Natomiast w 1965 roku przewodnictwo obejmuje – tym razem kobieta – Marianna Kaczor. Po niej Przewodniczącym zostaje pan Brocki.
(Trudno o powyższym okresie szerzej opisywać działalność Oddziału Rejonowego w naszym mieście, z powodu braku jakichkolwiek dokumentów z tego okresu.)
W 1971 roku Przewodniczącym Zarządu zostaje Czesław Król ale już po ro-ku jego przewodniczenia nowym przewodniczącym a właściwie Przewodniczącą zostaje Irena Kościerska (s.v. Koźma) a jej zastępczyni Janina Nowak. W czasie ich działalności powstają Koła w terenie, powstaje Klub Seniora w naszym mieście, następuje dynamiczny wzrost członków Związku.
Po śmierci koleżanki Ireny Kościerskiej w 1984 roku, przewodnictwo przejmuje Janina Nowak. Stan zdrowia koleżanki Janiny pozwolił je funkcjonować tylko do roku 1986.
Przewodniczenie przejmuje Władysław Sarnecki lecz z powodu pełnienia innych funkcji w 1987 roku rezygnuje i nastaje po nim Kunegunda Kinga Jasiecka a w skład Zarządu wchodzą:
– przewodnicząca – Kinga Jasiecka
– I z-ca przewodniczącej – Barbara Kunert
– II z-ca przewodniczącej – Czesław Jakóbczyk
– sekretarz – Aniela Szablewska
– skarbnik – Barbara Ćwikła
– oraz dwunastu członków Zarządu

HISTORIA 2021 rok.
W dniu 6 września 2021 roku odbyło się Plenarne Posiedzenie Zarządu Rejonowego PZE,RiI w Nakle nad Notecią. Przedstawiono i omówiono działalność w I półroczu 2021 roku oraz Sprawozdanie Finansowe i Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2021 roku.
Bardzo uroczystą oprawę miało pożegnanie koleżanek Barbary Ćwikły i Felicji Paradowskiej, długoletnich wolontariuszek prowadzących księgowość i sprawy organizacyjne naszego Oddziału Rejonowego PZE,RiI. Za długoletnią pracę w Związku podziękowania złożył kol. Zdzisław Tylicki – przewodniczący Zarządu Oddziału Okręgowego PZE,EiI w Bydgoszczy oraz kol. Barbara Kunert Przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZE,RiI w Nakle.
Ich miejsce zajęły: koleżanka Teresa Łopąg – księgowość oraz koleżanka Elżbieta Budzisz – sprawy organizacyjne.
Miłym akcentem było wręczenie przez przewodniczącego Zdzisława Tylickiego, koledze Kazimierzowi Klebsowi Złotej Odznaki Honorowej za szczególne zasługi dla Związku a koleżanka Barbara Ćwikła otrzymała tytuł Honorowego Członka PZE,RiI w uznaniu wybitnych zasług dla Związku. Gratulacje złożyła przewodnicząca Barbara Kunert wraz z całym Nakielskim Zarządem Rejonowym.