Konkurs na spersonalizowaną maseczkę

W najbliższej przyszłości nie mimika i makijaż a maseczka ochronna będzie nas definiować. Maseczka nie musi być nudna. Spersonalizuj ją! Lubisz kwiaty- niech będzie kwiatowa, fascynuje Cię kosmos – niech będzie kosmiczna, nie wyobrażasz sobie świata bez zwierząt – niech będzie z motywem zwierzęcym, masz delikatną i subtelna naturę – doszyj odrobinę koronki. Szydełkujesz, robisz na drutach, haftujesz, szyjesz – wykorzystaj swoje umiejętności. Stwórz prawdziwe dzieło sztuki – masz do dyspozycji minimum 20 x 16 centymetrów „czystej materii”.

Przyślij na adres konkurs@nok.naklo.pl 4 zdjęcia – na trzech udokumentuj etapy pracy a na jednym końcowy efekt. Ma być piękna i funkcjonalna. Pamiętaj, to nie atrapa, to nadal jest maseczka!

Najpiękniejsze i najbardziej kreatywne prace można będzie zobaczyć i ocenić na www.facebook.com/nakielskiosrodekkultury

Bożena Sobieszczyk – Redlak Nakielski Ośrodek Kultury

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOKZ DNIA 22.05.2020 R.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”), jest Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego, z siedzibą przy al. Mickiewicza 3, 89-100 Nakło nad Notecią (zwane dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/nakielskiosrodekkultury/ (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia.Konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com, a także pocztę internetową; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik, poprzez przesłanie fotografii pracy konkursowej, oświadcza, że:

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu,

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano JEDNĄ NAGRODĘ rzeczową– dla osoby wyłonionej w sposób wskazany w §6.

2. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.


 • 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs jest dostępnyna portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/nakielskiosrodekkultury/, na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.nok.naklo.pl, a także w lokalnych mediach i portalach informacyjnych.

 1. Pierwszy etap polega na przesłaniu do Organizatora 4 fotografii – 3 z procesu powstawania dzieła i jedna z efektu końcowego.
 2. Drugi etap Konkursu jest prowadzony na stronie www.facebook.com/nakielskiosrodekkultury (zwanej dalej “Fanpage”)
 3. Konkurs podzielony jest na etapy:
 • przesłanie 4 fotografii wraz z imieniem, nazwiskiem i numerem kontaktowym autora dzieła,
 • weryfikacja przesłanych fotografii przez Organizatora,
 • przedstawienie przesłanych fotografii na portalu Facebook,
 • głosowanie użytkowników Facebooka na najciekawszą pracę,
 • ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody.
 1. Konkurs trwa od dnia 22 kwietnia 2020r. do 11 czerwca 2020r. z podziałem na następujące etapy:

-przesyłanie fotografii na adres Organizatora – do 20.05.2020r.

-publikacja nadesłanych fotografii na Fanpage  – od 25.05.2020r.

-głosowanie na najciekawszą pracę – do 31.05.2020r.

 1. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 11.06.2020r. za pośrednictwem Fanpage i strony internetowej Organizatora.
 • 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

  1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

  a. przesłanie emaila wraz z załącznikami – 4 fotografie – 3 z procesu powstawania dzieła i jedna z efektu końcowego, na adres: konkurs@nok.naklo.pl,

 1. głosowanie w formie kliknięcia „lubię to” pod zdjęciem konkursowym, udostępnionym na portalu Facebook Oragnizatora.

  2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/nakielskiosrodekkultury/, www.nok.naklo.pl, a także w lokalnych portalach informacyjnych.

 • 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

  1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny,

  2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz przesłanie do Organizatora zdjęć swojej pracy,

  3. O przyznaniu nagrody decyduje jury konkursu i głosy pod zdjęciem pracy konkursowej na Facebooku,

  4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej,

 1. 5. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 2. Bezpieczny sposób odbioru nagrody ustalony zostanie indywidualnie ze Zwycięzcą.

  § 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

  2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych
  z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

  3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka,
  w szczególności uczestników, którzy:

  a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie
  z zasadami Facebooka;
  c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  d) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

  § 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

  2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

  3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

  4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 • 9. PRAWA AUTORSKIE

  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworówi baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

  b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

 • 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.05.2020 r. i obowiązuje do zakończenia konkursu.

  2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

  3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

  4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.nok.naklo.pl

  5. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.nok.naklo.pl