Łobżenica: Przetarg na dzierżawę domku letniskowego w Gródku Krajeńskim

 Burmistrz Łobżenicy

o g ł a s z a

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę domku letniskowego wraz z gruntem stanowiącego własność Gminy Łobżenica

Numer działki- 146/42 obręb Dźwierszno Małe (Gródek Krajeński)

Numer KW- PO1Z/00016217/0

Opis nieruchomości- Murowany domek letniskowy o pow.  zabudowy 44 m2 z dostępem do terenu o pow. 244 m2. Wyposażony w instalację elektryczną i wodociągową. W skład domku wchodzą 2 pokoje, kuchnia i łazienka. Teren przylega do drogi i jeziora.
Cel dzierżawy- Cele rekreacyjne z dopuszczeniem usług turystycznych
Czynsz wywoławczy-  300,00 złotych netto + VAT 23 % (miesięcznie)
Wadium- 100,00 złotych brutto
Obciążenie nieruchomości- brak

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. od dnia 30 czerwca 2020 roku do dnia 29 września 2020 roku.

Poza czynszem dzierżawnym dzierżawca zobowiązany jest do uiszczenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości, zużycia energii elektrycznej i wody, opłat za wywóz odpadów komunalnych i innych wynikających z przepisów prawa w okresie trwania umowy.

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej nr 9 Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica przy ul. Sikorskiego 7 w Łobżenicy w dniu 29.06.2020 r. o godz. 1000.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 25.06.2020 r. na konto Gminy Łobżenica, nr konta 65 8938 0006 0000 1397 2000 0017 Bank Spółdzielczy w Łobżenicy. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto Gminy Łobżenica. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawy. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone wadium przepada. Wadium wpłacone przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali przetargu, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu oraz dodatkowo w przypadku:

– podmiotów innych niż osoby fizyczne, konieczne jest przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego;

– małżonków do dokonania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości – dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą;

– pełnomocników osób fizycznych poza przypadkami wyżej wskazanymi, konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-67) 286-81-12.

Domek letniskowy wraz  terenem przylegającym można oglądać w dni pracy Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica do dnia 22.06.2020 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny oględzin.

Mirosław Wnuk