Mrocza: Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności

W dniu 26.06.2020r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy miało miejsce podpisanie umowy z Wykonawcą zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulic: 5 Stycznia, Łabędzkiego, Łobżenickiej, Plac Wolności (km 1+591,20 do km 1+784,20) w Mroczy”.

Wykonawca prac, Zakład Usług Komunalnych Juliusz Roman Pilarski s.c., ul. Młyńska 22, 89-100 Nakło n/Notecią, został wyłoniony w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Zgodnie z podpisaną umową kwota wykonania zadania wynosi 1.952.610,56 zł. Rozbudowa skrzyżowania zakończy się do dnia 09.04.2021r.

Po realizacji inwestycji skrzyżowanie przyjmie formę „małego ronda”. Rondo o średnicy 10 m wraz z pierścieniem szerokości 3,0 m będzie dawało możliwość przejazdu pojazdom wielkogabarytowym.

Całkowitej przebudowie ulegną wloty na nowe skrzyżowanie z wszystkich ulic, co znacznie poprawi poziom bezpieczeństwa użytkowników. Przewiduje się rozebranie całej nawierzchni i ułożenie nowej dostosowanej do projektowanej geometrii.

Na wlotach z każdego kierunku przewidziano wyspy rozdzielające ruch pojazdów. Na wlocie z ul. 5-go Stycznia dodatkowo zaprojektowano wyspę, która umożliwi przejazd pojazdów w ul. Łobżenicką z pominięciem ronda.

Przejścia dla pieszych przewiduje się na wlotach z ulic: Łobżenicka, Łabędzkiego. Natomiast na wlocie z ul. 5-go Stycznia nie przewiduje się przejścia dla pieszych, na wlocie z Placu Wolności będzie odsunięte.

Zostanie zmieniony układ drogowy na Placu Wolności. Zlikwidowany będzie wlot na ul. Łabędzkiego, a droga zostanie włączona nowym połączeniem w główny przebieg ulicy.

Remont nawierzchni polegać będzie na sfrezowaniu górnej warstwy nawierzchni bitumicznej na głębokość do 4 cm, ułożenie warstwy profilowej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Wymieniona zostanie nawierzchnia na chodnikach i zjazdach.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”. Pomoc w wysokości 50 % wartości zadania została przyznana na wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz cały zakres prac drogowych.

Ewelina Musiał: Urząd Miasta i Gminy Mrocza