Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka…

Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu big bag z terenu gminy Nakło nad Notecią w 2020 roku.

Informujemy, że Gmina Nakło nad Notecią na podstawie umowy dotacji z dnia 05.05.2020 r., znak: 668/2020/02/OZ-UP-go/D zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przystąpiła do realizacji zadania pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Nakło nad Notecią. Przyznany limit środków finansowych wynosi 80.000,00 zł. Dofinansowanie będzie realizowane do wysokości przyznanych środków z NFOŚiGW  w Warszawie. W przypadku wyczerpania limitu środków finansowych nabór zostanie zakończony.

 1. Termin składania kompletnych wniosków przez zainteresowanych –  do 30 czerwca 2020 r. lub wykorzystania limitu środków finansowych. Wnioski można składać tylko i wyłącznie w okresie naboru. Wnioski złożone po okresie naboru nie będą rozpatrywane. Liczy się kolejność złożonych wniosków.
 2. Miejsce składania wniosków: Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks .P. Skargi 7, pok. nr 9 lub ePUAP.
 3. Wnioskodawcą może być właściciel gospodarstwa rolnego z terenu Gminy Nakło nad Notecią.
 4. Koszt całkowity dotacji  wynosi 500 zł brutto do każdej tony ww. odpadów. Dofinansowanie obejmuje koszty kwalifikowane zadania polegającego na usuwaniu odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
  Pozostały koszt  przekraczający 500 zł brutto dotacji do każdej 1 tony kosztów kwalifikowanych, będzie pokrywany przez zainteresowanego, w formie wkładu własnego.
  Koszty kwalifikowane są kosztami niezbędnymi do osiągnięcia efektu ekologicznego. Obejmują wyłącznie koszty transportu i unieszkodliwiania/odzysku lub zabezpieczenia odpadów z folii rolniczych,siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Transport odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gospodarstwa rolnego do miejsca magazynowania, tj.  PSZOK, Rozwarzyn 40 będzie należało wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
 5. Przebieg zadania w zarysie:
  • składanie wniosków do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią lub przez ePUAP  do dnia 30 czerwca 2020 r.,
  • weryfikacja wniosków,
  • wyłonienie wykonawcy zadania,
  • uzgodnienie terminu realizacji zadania z właścicielami gospodarstwa rolnego i wykonawcą  zadania,
  • podpisanie umów dotacji: pomiędzy gminą a beneficjentami końcowymi,
  • przeprowadzenie zadania przez wykonawcę (orientacyjny termin realizacji zadania:   lipiec – wrzesień 2020 r.),
  • rozliczenie finansowe i formalne dotacji.
 6. Dokumenty wymagane do udziału w programie:
 • formularz wniosku (plik do pobrania poniżej),
 • wszystkie zaświadczenia, decyzje i in. dokumenty o przyznaniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzających lub oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy we wskazanym okresie – dotyczy rolników i przedsiębiorców,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – dotyczy rolników  (plik do pobrania poniżej).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks.P. Skargi 7, pod nr telefonu 52 386 79 75.