Nakło nad Notecią: Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza

Majowa sesja nakielskiej rady miejskiej dotyczyła przede wszystkim udzielenia burmistrzowi wotum zaufania na bazie raportu o stanie gminy oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

W dniu 28 maja odbyła się kolejna sesja rady miejskiej w trybie zdalnym. Burmistrz Sławomir Napierała przedstawił sprawozdanie ze swoich działań między sesjami. Następnie radni szeroko dyskutowali o przedłożonym im raporcie o stanie gminy za rok 2019, po czym jednogłośnie udzielili burmistrzowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem było rozpatrzenie budżetu gminy za rok 2019. Zostały przedstawione sprawozdania z wykonania budżetu i finansowe, informacja o stanie mienia komunalnego, uchwała RIO i opinia komisji rewizyjnej rady miejskiej. Po poddanych pod głosowanie projektów uchwał dotyczących zatwierdzenia sprawozdania finansowego na rok 2019 radni jednogłośnie udzielili burmistrzowi absolutorium. Dziękując za udzielenie absolutorium burmistrz Sławomir Napierała podkreślił, że nie jest to tylko jego sukces – Nie byłoby tak, gdyby nie nasza współpraca. Wskazał też na pracę ponad podziałami, która przynosi pozytywne efekty: Każdy ma prawo posiadać poglądy polityczne, ale powinno nas łączyć działanie dla wspólnego dobra. Podziękował przyjaciołom zewnętrznym, którzy wspierają naszą gminę: ministrom Łukaszowi Schreiberowi, Ryszardowi Kamińskiemu, posłance Iwonie Kozłowskiej, wojewodzie Mikołajowi Bogdanowiczowi, marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu, prezydentowi Bydgoszczy Rafałowi Bruskiemu. Kolejne podziękowania skierował pod adresem radnych, sołtysów, jednostek organizacyjnych gminy.

W dalszej części obrad dokonano zmian w budżecie gminy na rok 2020. Plan dochodów został zwiększony o prawie 705 tys. zł do kwoty 161 031 870,44 zł. W tej kwocie subwencje państwa wynoszą 36 341 464 zł, zaś dochody własne zostały określone na poziomie 74 815 079,49 zł. Wydatki zaplanowano na 176 751 932,98 zł. Na inwestycje i zakupy inwestycyjne zapisano 28 229 775,27 zł. Na obsługę długu – 1 620 000 zł. Deficyt budżetowy – 15 720 062,54 zł zostanie pokryty z emisji obligacji (12 mln zł), pożyczki z WFOŚiGW – 273 359 zł oraz nadwyżki na bieżącym rachunku gminy – 3 446 703,54 zł.

Zadłużenie gminy wynosi obecnie 78 023 552,16 zł.

Spośród innych uchwał podjętych podczas sesji warto wymienić zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zadrzewienie parku 700-lecia. Podczas nawałnicy w 2017 r. park został przetrzebiony w 50%. Zostaną posadzone drzewa, pnącza, krzewy i byliny. Pierwszy etap nasadzeń wykonano w ubiegłym roku. Uwzględniając ostatnie lata charakteryzujące się suszami zostanie także zainstalowany system automatycznego nawadniania roślinności.

Spłata pożyczki nastąpi w latach 2021-23 w 12 kwartalnych ratach środkami pochodzącymi z podatku od nieruchomości.

foto2foto3źródło: Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią