Obwieszczenie Starosty Nakielskiego z dnia 03 lipca 2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego

Obwieszczenie

Starosty Nakielskiego

z dnia 03 lipca 2020 roku

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 11 d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Poz. 1474 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 61 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2020 roku Poz. 256 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu na wniosek zarządcy drogi – Gminy Mrocza, reprezentowanej przez Zastępcę Burmistrza Waldemara Chudzika (wniosek z dnia 26 czerwca 2020 roku), postępowanie administracyjne w sprawie:

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Zieloną w Mroczy.

Granice lokalizacji inwestycji obejmują:

1) Nieruchomości stanowiące mienie Gminy Mrocza:

– część działki nr 635, obręb ewidencyjny Mrocza

2) Nieruchomości powstałe w wyniku projektu podziału działek:

– działka nr 620 (620/1*, 620/2), obręb ewidencyjny Mrocza

Numery działek XXX (XXX*, XXX) oznaczają kolejno:

XXX – numer ewidencyjny działki przed podziałem

XXX* – numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, która zostaje przeznaczona na drogę

XXX – numer ewidencyjny działki powstałej w wyniku podziału nieruchomości, znajdującej się poza liniami rozgraniczającymi przedmiotowej drogi, która pozostaje własnością dotychczasowego właściciela

3) Nieruchomości zajmowane w całości pod inwestycję:

– działka nr 621/2, obręb ewidencyjny Mrocza

– działka nr 621/4, obręb ewidencyjny Mrocza

4) Nieruchomości w stosunku do których decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zapewnia inwestorowi prawo wejścia na ich teren w celu prowadzenia robót budowlanych oraz czasowo ogranicza sposób korzystania z nieruchomości lub jej części:

– działka nr 566/5, obręb ewidencyjny Mrocza

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

Informuję, że z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54, pokój nr 8, w dniach pracy urzędu, w godz. 7:00 – 15:00, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w internetowym serwisie informacyjnym Kurier Nakielski, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego http://pow-nakielski.rbip.mojregion.info oraz na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych Gminy Mrocza.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, niniejsze zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podpisał

Z up. Starosty

mgr. inż. Jacek Kwasigroch

Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa