Ogłoszenie Starosty Nakielskiego z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego

O g ł o s z e n i e 

Zarządu Powiatu Nakielskiego

z dnia 31 lipca 2020 roku  

w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego  

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 246/2020 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntów ornych nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nakielskiego, Zarząd Powiatu Nakielskiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, na okres dwóch lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, grunty orne klas IIIa i IIIb, stanowiące część działki nr 27/2, wchodzące  w skład nieruchomości położonej w obrębie Izabela, gmina Mrocza.

I. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości:

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Powiatu Nakielskiego przeznacza się do oddania w dzierżawę, na okres dwóch lat, grunty orne klas IIIa i IIIb o powierzchni, według stanu w ewidencji gruntów i budynków, 2,0447 ha, stanowiące część działki nr 27/2, wchodzącej w skład nieruchomości położonej w obrębie Izabela, gmina Mrocza, dla której Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr BY1N/00021505/2.

II. Opis nieruchomości:

Część nieruchomości przeznaczona do oddania w dzierżawę to grunty orne klas IIIa i IIIb  o powierzchni, według stanu w ewidencji gruntów i budynków, 2,0447 ha, stanowiące część działki nr 27/2, wchodzącej w skład nieruchomości będącej własnością Powiatu Nakielskiego, położonej w obrębie Izabela, gmina Mrocza. Nieruchomość ta w przeszłości stanowiła zespół dworsko – parkowy. 

III. Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z zaświadczeniem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z dnia 19 czerwca 2020 r., znak: RI.6727.87.2020.AZ, działka nr 27/2 położona w obrębie ewidencyjnym Izabela nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Na przedmiotową działkę nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mrocza (Uchwała nr XX/180/2016 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mrocza) przedmiotowa działka ewidencyjna zlokalizowana jest na terenach oznaczonych jako „grunty rolne chronione klas bonitacyjnych II – III”, „pozostałe treny” oraz „strefa A ochrony konserwatorskiej”.

IV. Wywoławcza stawka czynszu z tytułu dzierżawy w/w gruntów ornych wynosi 1.000,00 zł/ha rocznie netto.

Termin wnoszenia czynszu z tytułu dzierżawy do dnia 31 października za dany rok.

V. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się dnia 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym    w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54, pokój nr 16.

VI. Wysokość wadium, forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) należy wnieść w pieniądzu do dnia 25 sierpnia 2020 r. na konto Powiatu Nakielskiego nr 98 8179 0009 0000 6288 2000 0010 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet czynszu z tytułu dzierżawy i nie podlega zwrotowi.

Pozostałym osobom, które wniosły wadium, zwraca się je niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

VII. Warunki uczestniczenia w przetargu:

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wniesienie wadium w określonej wysokości, we wskazanej formie i w wyznaczonych terminie oraz miejscu.

Przed otwarciem przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestników przetargu.

VIII. Wyłoniony w wyniku przetargu dzierżawca zobowiązany ponadto będzie do ponoszenia, oprócz czynszu dzierżawnego, wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z nieruchomością, a obciążających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciela lub posiadacza nieruchomości, w szczególności podatku rolnego.

IX. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy:

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

X. Zarząd Powiatu Nakielskiego może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podaje się przyczynę odwołania przetargu.

XI. Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ulicy Gen. Henryka Dąbrowskiego 54 oraz               w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego      w Nakle nad Notecią przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6. Ogłoszenie o przetargu zostanie opublikowane na stronie internetowej Powiatu Nakielskiego (http://powiat-nakielski.pl)       i w Biuletynie Informacji Publicznej (https://pow-nakielski.rbip.mojregion.info).

XII. Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu:

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym       w Nakle nad Notecią w siedzibie Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,         który mieści się przy ulicy Ks. Piotra Skargi 6 lub telefonicznie pod nr 52 386 66 84.

WICESTAROSTA

Tomasz Miłowski