Szubin: XXI sesja Rady Miejskiej. Wotum zaufania i absolutorium dla burmistrza Piotrkowskiego

25 czerwca 2020 r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie odbyła się XXI absolutoryjna sesja Rady Miejskiej w Szubinie. Obrady poprowadziła Pani Anna Kijowska – Przewodnicząca Rady. Przewodnicząca przywitała wszystkich radnych, Burmistrza Szubina, Zastępcę Burmistrza Szubina, Skarbnik Gminy Szubin, oraz pracowników Urzędu Miejskiego. Sekretarzem obrad sesji był Wiceprzewodniczący Robert Rynarzewski.

Podczas sesji Przewodnicząca Rady przedstawiła krótką informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych. Następnie Burmistrz Szubina Mariusz Piotrkowski przedstawił sprawozdanie międzysesyjne z działalności Urzędu Miejskiego. Po czym radny Danielewski wypowiedział się w temacie spotkania Burmistrza Szubina z mieszkańcami wsi Królikowo, którzy walczą o zmniejszenie wydobywania się odoru z jednej z chlewni. Ponadto wnioskował o większe zaangażowanie w w/w sprawie.

W dalszej części posiedzenia w imieniu Burmistrza Szubina Bogumił Wesołowski przedstawił Raport o stanie Gminy za 2019 r. Podczas debaty radni wypowiadali się na temat przygotowanego raportu, który został przyjęty pozytywnie. W ramach wolnych głosów radny Kaszewski rozpoczął dyskusję w sprawie ponownego przetargu na wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Szubin.

W trakcie posiedzenia podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza Szubina, za co burmistrz serdecznie podziękował przede wszystkim Skarbnik Gminy Szubin- Wiolecie Martek oraz radnym, pracownikom urzędu, przedsiębiorcom i stowarzyszeniom.

Ponadto radni podjęli poniższe uchwały:

  • w sprawie udzielenia Burmistrzowi Szubina wotum zaufania;
  • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szubin za 2019 rok;
  •  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szubin na rok szkolny 2020/2021;
  • w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Szubin i nadania jej statutu;
  • w sprawie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową gminy Szubin;
  •  zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubin na 2020 rok.

Na zakończenie Przewodnicząca Rady poinformowała, że kolejna sesja planowana jest w miesiącu sierpniu, o dokładnej dacie radni zostaną poinformowani w późniejszym terminie oraz podziękowała za udział w obradach.

źródło: UM w Szubinie