Ważne sprawy podczas LXXIII sesji Rady Miejskiej w Kcyni

Wczoraj, 25 stycznia odbyła się LXXIII sesja Rady Miejskiej w Kcyni. Sesję poprowadził Przewodniczący Rady Jan Kurant. Po przyjęciu porządku sesji przyjęto protokół z poprzedniej sesji. Podczas sesji pogratulowano Sekretarzowi Gminy Rafałowi Heftowiczowi powołania na stanowisko pełniącego funkcję Burmistrza Kcyni. Decyzją Premiera Donalda Tuska od dnia 25 stycznia funkcja ta została powierzona dotychczasowemu Sekretarzowi Gminy.

Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił pełniący funkcję Burmistrz Kcyni Rafał Heftowicz.  Wspomniał m.in. o przetargu ogłoszonym na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łankowicach”, podpisaniu umów na: Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z oszacowaniem kosztów dla zadań: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kcyni” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stalówce oraz Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Przebudowa z rozbudową świetlicy wiejskiej w Studzienkach” oraz  rozstrzygniętych konkursach ofert dla NGO. Następnie sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Kcyni za 2023 r. przedstawił Przewodniczący Jan Kurant. Wystąpienie wzbogacono prezentacją multimedialną podsumowującą rok 2023 r., a w dalszej kolejności przedstawiono sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Miejskiej.

Podczas sesji głos zabrała była Przewodnicząca GKPIRPA Anna Borkowska w sprawie odwołania całego składu GKPiRPA przez poprzedniego pełniącego funkcję Wojciecha Niemczyka.  Radny Mirosław Pezacki wnioskował o sprawdzenie kontekstu prawnego związanego z tą decyzją. Następnie w części interpelacje i wnioski zgłaszano  kwestie dotyczące m.in. dziur na ul. Polnej (Urszula Stachowiak), włączania wcześniej oświetlenia ulicznego (Alicja Woźniak), dziur na drodze przez Zabłocie (Ryszard Korbal), planów budowy biogazowni  na terenie naszej gminy i chęci udziału w wizycie studyjnej w tej kwestii oraz konieczności założenia filtra na komin w budynku przy ul. Dworcowej 8 (Mirosław Pezacki), etapu prac związanych z inwestycją remontu świetlicy w Łankowicach (Zbigniew Witczak), możliwości naprawy parkingu przy szkole na ul. Pobożnego (Monika Wołyńska).

Następnie przystąpiono do podejmowania uchwał. W porządku sesji znalazła się uchwała dotycząca m.in. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie poprzez zmianę jej siedziby. Zgodnie z zapisami tej uchwały dzieciom korzystającym do dnia 31 sierpnia 2024 r. z nauki, opieki edukacyjnej i wychowania w budynku Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie, z dniem 1 września 2024 r. zapewnia się możliwość korzystania z tej nauki, opieki i wychowania w budynku Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Chwaliszewie. Aktualna liczba uczniów Szkoły Podstawowej im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie wg stanu na dzień 30.09.2023 r. (wg Systemu Informacji Oświatowej) przedstawia się następująco:  Szkoła Podstawowa w Dobieszewie: 69 uczniów, w tym: oddział przedszkolny – 14, kl. I- 8, kl. II – 8, kl. III – 8, kl. IV -7, kl. V – 8, kl. VI – 6, kl. VII – 4, kl. VIII – 6. W aktualnej strukturze organizacyjnej Szkoła Podstawowa im. bł. Marii Karłowskiej w Dobieszewie funkcjonuje w dwóch budynkach: Dobieszewo 22 gdzie uczęszczają wychowankowie oddziału „0” i uczniowie klas I-III oraz Chwaliszewo 27 gdzie uczęszczają uczniowie oddziałów IV-VIII.  W budynku szkolnym w Chwaliszewie znajduje się 7 klas lekcyjnych, kaplica (w której mogą odbywać się lekcje religii), przestronny korytarz szkolny oraz sala gimnastyczna. W tych warunkach możliwa jest realizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego wszystkich uczniów szkoły w jednym budynku.  W zakresie realizacji dowozu uczniów do szkoły nastąpi zmiana kierunku dowozu, ale przystanki i czas dowozu nie ulegnie zmianie. Nastąpi również poprawa warunków pracy nauczycieli i wychowawców, którzy nie będą musieli przemieszczać się pomiędzy dwoma budynkami szkół w różnych miejscowościach.

Kolejna uchwała podjętą przez Radę dotyczyła uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kcynia.  Regulamin określa m.in. wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania; szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, jak również kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli. Podczas procedowania uchwały radny Mirosław Pezacki zaproponował zmianę wysokości  dodatku dla dyrektora szkoły liczącej powyżej 18 oddziałów z 50% na 60%, zaś dla wicedyrektora szkoły z 60% dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły na 75%, którą radni przegłosowali. Uchwała została podjęta.

Ważną uchwałą była również ta dotycząca zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Kcynia. Na podstawie podjętej uchwały zmienia się wysokości dofinansowania kosztów inwestycji związanej z wymianą źródła ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych z 2.000 zł na  5.000 złotych z budżetu Gminy Kcynia. Z uwagi na rosnące koszty ekologicznych źródeł ciepła, a także obowiązek wynikający z Uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (zakaz użytkowania od 1 stycznia 2024 r. kotłów poniżej trzeciej klasy) zwiększono kwotę dotacji dla mieszkańców do wysokości 5.000,00 złotych.

Kolejny projekt uchwały dotyczył  metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kcynia.  Zgodnie z podjętą uchwałą propozycją stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została w wysokości 36,00 złotych miesięcznie od 1,2,3,4,5 osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 18,00 złotych miesięcznie za 6 i każdą następną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.  Dla osób kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku będzie możliwość odliczenia 3,00 zł od miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.  Przypomnijmy, że przez 2 lata stawka nie wzrastała i wynosiła 30 zł od osoby. Niestety rosnące koszty powodują, że konieczne jest podwyższenie opłaty.  Uchwała wejdzie w życie z  dniem  1 marca 2024 r.  W tym miejscu radna Urszula Stachowiak  apelowała o zmianę pojemników na odpady zmieszane z metalowych na plastikowe, zaś radna Magdalena Wyczańska –Jabłkowska  o zakup koszów do segregacji śmieci.

Podczas sesji podjęto także uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  w południowej, środkowej i zachodniej części gminy Kcynia. Do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przystępuje się uwzględniając zmiany zachodzące w otoczeniu społeczno – gospodarczym oraz w związku w rosnącym zainteresowaniem podmiotów prywatnych możliwością realizacji na terenie gminy Kcynia inwestycji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Przedmiotowa uchwała, dotycząca przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwoli na stworzenie warunków dla inwestycji polegających m.in. na budowie farm fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, magazynów energii oraz infrastruktury technicznej niezbędnej dla ich realizacji, jak również terenów przemysłowych.  Spełniając wymóg art. 7 ust 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724 ze zm.), w uzasadnieniu dołączanym do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego przewidującego lokalizację elektrowni wiatrowej wskazuje się parametry planowanej inwestycji:
– maksymalna liczba elektrowni wiatrowych – 43 szt.,
– maksymalna całkowita wysokość elektrowni wiatrowej – do 250 m,
– maksymalna średnica wirnika wraz z łopatami – do 202 m. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostało poprzedzone szeregiem analiz m.in. o charakterze funkcjonalnym, przestrzennym i terenowo-prawnym.

Ważnym elementem podczas sesji Rady Miejskiej było przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej w sprawie przejęcia przez Powiat Nakielski szkół ponadpodstawowych prowadzonych dotychczas przez Gminę Kcynia, jako ustawowe zadanie własne powiatu. Stanowisko to określa wszystkie poprzednie starania gminny związane z przekazaniem szkół do właściwego zgodnie z ustawą organu prowadzącego. Stanowisko to odczytała radna Magdalena Wyczańska-Jabłkowska.

Po dokonaniu przez pełniącego funkcję Burmistrza Kcyni Rafała Heftowicza odpowiedzi na zgłoszone wnioski sesję zakończono.

 

 

 

źródło: Urząd Miejski w Kcyni