XLI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy

29 listopada 2021 roku w Sali im. Burmistrza Seweryna Ciążyńskiego w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza miała miejsce XLI Sesja Rady Miejskiej w Mroczy. Sesja tradycyjnie rozpoczęła się przyjęcia porządku obrad do którego został dodany jeden podpunkt. Następnie sprawozdania z działań międzysesyjnych złożyli Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy – Jarosław Odrobiński oraz Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza – Waldemar Chudzik.

Następnie Rada przeszła do procedowania uchwał:

 • 1) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • 2) uchwała w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2038,
 • 3) uchwała w sprawie zmiany w budżecie Miasta i Gminy Mrocza na 2021 rok,
 • 4) uchwała w sprawie przyjęcia ustalenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,
 • 5) uchwała w sprawie wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla której organizatorem jest Gmina Mrocza,
 • 6) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
 • 7) uchwała w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2022 – 2025 z perspektywą na lata 2026 – 2030,
 • 8) uchwała w sprawie przyjęcia Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mrocza na lata 2022 – 2026,
 • 9) uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mrocza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na rok 2022,
 • 10) uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne na terenie Gminy Mrocza,
 • 11) uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz właścicieli nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Mrocza,
 • 12) uchwała w sprawie warunków udzielania i stawek procentowych bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz organizacji pożytku publicznego,
 • 13) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych,
 • 14) uchwała w sprawie powołania Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Mroczy do przygotowania projektu zmian w Statucie Gminy Mrocza.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte.

W wolnych głosach i wnioskach głównych poruszanym tematem był planowany przyszłoroczny budżet do którego cześć jednostek organizacyjnych składała uwagi, a także inwestycje drogowe.

Ewelina Musiał – UMiG Mrocza