XLV sesja Rady Miejskiej w Kcyni

26 maja 2022 r. odbyła się XLV sesja Rady Miejskiej w Kcyni, której przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej p. Jan Kurant. Rozpoczęto od przyjęcia porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji oraz złożenia życzeń z okazji przypadającego 27 maja Dnia Samorządowca. W dalszej części za wieloletnią współpracę podziękowano byłemu prezesowi KPWiK p. Krzysztofowi Badurze.

Następnie sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga.  Wspomniał m.in. o obchodach Konstytucji 3 Maja, spotkaniu z Wójtem Wapna dotyczącym rewitalizacji linii kolejowej, wizji lokalnej dróg gminnych, spotkaniu z Burmistrzem Gołańczy w sprawie budowy drogi w Rozpętku łączącej nas z gminą Gołańcz, spotkaniu z przedstawicielami Uniwersytetu dotyczącym organizacji konferencji poświęconej prof. Janowi Czochralskiemu.  Burmistrz mówił także o spotkanie z rodzicami uczniów szkoły w Sipiorach w kwestii dojazdu po zlikwidowaniu tejże szkoły. Gdzie będą kontynuować uczniowie ze szkoły w  Sipiorach swoją edukację pozostaje decyzją rodziców, natomiast uzgodniono, że dojazd gmina zapewni  zarówno do szkoły w Kcyni, jak i Rozstrzębowie. Odbyły się także rozmowy dotyczące kierunków rozwoju Kcyńskiej Rady Seniorów. W międzyczasie pożegnano obywateli z Ukrainy, którzy mieszkali w Domu św. Mikołaja, którzy zdecydowali się wrócić do swojego kraju. Odbyła się również V edycja Nocy Muzeów, którą zorganizowało Towarzystwo Historyczne w Kcyni, a która została wsparta środkami pochodzącymi z konkursu ofert dla NGO. Trwają prace drogowe m.in. odnowiono oznakowanie uliczne, zakończono bieżącą renowację chodnika przy ul. M. Dąbrowskiej (trwają ul. Garncarskiej), nastąpił odbiór prac w Rozpętku, trwają prace związane z przebudową drogi w Kazimierzewie. Wkrótce rozpocznie się profilowanie dróg gminnych, a do sołectw dowożone jest kruszywo. Przez gminę podpisana został umowa na Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR. Aktualnie gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargu. Po wielu latach batalii firma Ekopoz uporządkowała teren w Stalówce.

W dalszej części sesji informację z działalności Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni przedstawiła Dyrektor p. Ilona Kurelska. Raport o stanie Gminy Kcynia za rok 2021 przedstawił Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga. Następnie radni zgłaszali wnioski i interpelacje:

p. Magdalena Wyczańska-Jabłkowska – pytała na jakim etapie jest przekazanie Zespołu Szkół Technicznych Powiatowi Nakielskiemu?

p. Łukasz Szczepański – jak wygląda sprawa zakupu nowego samochodu dla „drogowców” z Urzędu Miejskiego

p. Mirosław Pezacki –  pytał m.in. o remont ul. Konopnickiej i Miłosza; kiedy można spodziewać się remontu i czy w przypadku braku otrzymania dofinansowania czy będzie realizowane ze środków własnych gminy; czy jest możliwość ustawienia wiaty na boisku Powstańców Wielkopolskich; jaki jest koszt procedura planistyczna związanej z opracowywaniem nowych planów zagospodarowania przestrzennego?

W dalszej części przystąpiono do podejmowania uchwał zaplanowanych w porządku obrad. Podjęte uchwały wkrótce dostępne będą na stronie BIP Gminy Kcynia.

Urząd Miejski w Kcyni