XVIII sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią

Lutowa sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią tradycyjnie odbyła się  w ostatni czwartek miesiąca w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury.

Przed przystąpieniem do obrad serdeczne gratulacje i bukiet kwiatów złożono na ręce przewodniczącego rady Pawła Wiśniewskiego, który w dniu 19 lutego 2020 roku uzyskał naukowy stopień doktora habilitowanego. Okolicznościowy list z tej okazji odczytał burmistrz Sławomir Napierała. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Czesława Olenkowicza – radnego Rady Miejskiej kadencji 1998-2002 i sołtysa sołectwa Występ do 1999 r. Dziś 27 lutego odbyły się uroczystości pogrzebowe śp. Olenkowicza, w których uczestniczyły delegacje Rady Miejskiej i Urzędu Miasta i Gminy.

Po stwierdzeniu kworum i ustaleniu porządku obrad burmistrz Sławomir Napierała przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej i wykonania uchwał. W swym sprawozdaniu włodarz wspomniał o Regionalnym Programie Operacyjnym, który jest na etapie przygotowania. Wiadomo natomiast, że nie będzie funduszy na lokalne drogi, a Gmina Nakło będzie starała się o pozyskanie środków z przeznaczeniem na ochronę środowiska. W obszernym wystąpieniu były także  informacje o podpisaniu umów, a najważniejszą z nich była umowa na dofinansowanie remontu budynku mieszczącego bibliotekę oraz dom kultury w Ślesinie. Zadanie podzielono na dwa etapy: zewnętrzny obejmujący termomodernizację budynku i wymianę stolarki okiennej oraz wewnętrzny polegający na adaptacji i przebudowie wnętrza. Koszt termomodernizacji wyceniono na 567 556 zł brutto, a wartość dotacji to 75% kosztów kwalifikowanych. Ponadto podpisano aneks do umowy na budowę parkingu Park and Ride, dzięki któremu zwiększono kwotę dofinansowania środków zewnętrznych (RPO) o 275 558 zł. Zatem łączna wartość dotacji wyniesie 7 102 621,58 zł.

Radni dopytywali o szczegóły poszczególnych spotkań oraz etapu prac nad programami takimi jak Mieszkanie Plus, czy budowie szybkiej kolei na terenie gminy przez PKP Intercity. Po wyczerpaniu puli pytań do sprawozdania burmistrza, radni przystąpili do głosowania nad projektami uchwał. Podjęto decyzję w sprawie przyznania dotacji w roku 2020 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych dla dwóch parafii:

  • pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Potulicach – kwota dotacji 30 000 zł
  • pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle – kwota dotacji 150 000 zł

Następnie pochylono się nad szeregiem uchwał dotyczących wyrażenia zgód na zawarcie umów dzierżaw. Przyjęto projekt uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko–Pomorskiego w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dokonano zmiany statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Powrócono także do  ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Po konsultacjach dodano do projektu uchwały zapis o małej infrastrukturze handlowej, dla której przyjęto stawkę 0,25 zł od m2.

Przyjęto program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Nakło nad Notecią na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2028. Jak wyjaśniła Anna Nowak – dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, jest to kontynuacja poprzedniego programu z naciskiem na ochronę powietrza, zadrzewianiem i zalesianiem oraz zabezpieczeniem gospodarki wodnej­. Ostatnim punktem było przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.

Na zakończenie obrad nie zabrakło wolnych wniosków. Sporo czasu poświęcono w tym miejscu na omówienie zagrożenia koronawirusem. Burmistrz poinformował o odbytym w dniu dzisiejszym posiedzeniu sztabu Zarządzania Kryzysowego. Aby minimalizować potencjalne zagrożenia przekazano szereg informacji profilaktycznych.

Urząd Miasta i Gminy Nakło nad Notecią